ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*saunter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น saunter, -saunter-

*saunter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saunter (vi.) เดินทอดน่อง See also: เดินเตร่ Syn. ramble, wander
saunter (n.) การเดินทอดน่อง See also: การเดินเตร่
saunterer (n.) คนเดินทอดน่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
saunter(ซอน'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินทอดน่อง,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหยลอยชาย., Syn. promenade,stroll
English-Thai: Nontri Dictionary
saunter(vi) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saunter down to breakfast... thinking all is right with the world and I get...ข้าเดินสบายใจไปกินมื้อเช้า คิดว่าโลกช่างแสนน่าอยู่ แล้วเขาก็...
Was it a soothing saunter?เป็นการเดินเล่นที่สบายดีไหม?

*saunter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俳徊;徘徊;徘回[はいかい, haikai] (n,vs) loitering; sauntering; wandering about
漫歩[まんぽ, manpo] (n,vs) rambling; sauntering; strolling
逍遥[しょうよう, shouyou] (n,vs) ramble; saunter; walk; wander

*saunter* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เที่ยวเตร่[v. exp.] (thīo trē) EN: play around ; go here and there ; roam about ; wander about ; loaf ; saunter ; stroll ; loiter FR: traîner
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander ; rove ; drift FR: errer ; vagabonder ; musarder ; muser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *saunter*
Back to top