ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-saunter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น saunter, *saunter*,

-saunter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saunter down to breakfast... thinking all is right with the world and I get...ข้าเดินสบายใจไปกินมื้อเช้า คิดว่าโลกช่างแสนน่าอยู่ แล้วเขาก็...

-saunter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เที่ยวเตร่[v. exp.] (thīo trē) EN: play around ; go here and there ; roam about ; wander about ; loaf ; saunter ; stroll ; loiter FR: traîner
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander ; rove ; drift FR: errer ; vagabonder ; musarder ; muser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -saunter-
Back to top