ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*saturn*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น saturn, -saturn-

*saturn* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Saturn (n.) ดาวเสาร์
saturnalia (n.) การเลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า Syn. revelry, spree
saturnalian (n.) ผู้เลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า
saturnine (adj.) เซื่องซึม See also: หงอย, เงียบๆ, เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ
saturninely (adv.) อย่างเซื่องซึม
saturnism (n.) โรคสารพิษตะกั่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
saturn(แซท'เทิร์น) n. ดาวพระเสาร์,ดาวเสาร์,เทพเจ้าแห่งการเกษตร,ตะกั่ว
saturnine(แซท'เทอนิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับตะกั่วหรืออาการพิษตะกั่ว,มีอาการเซื่องซึม
saturnism(แซท'เทอนิสซึม) n. โรคพิษตะกั่ว
English-Thai: Nontri Dictionary
Saturn(n) ดาวพระเสาร์
saturnine(adj) เซื่องซึม,เคร่งขรึม,ซึม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lead poisoning; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saturnine๑. -ตะกั่ว๒. -เหตุตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saturnism; plumbism; poisoning, leadภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saturnดาวเสาร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวเสาร์ (n.) Saturn
เสาร์ (n.) Saturn Syn. ดาวเสาร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, tomorrow, meet me at the Saturn-May bridge, as soon as it's dark.ไม่,วันพรุ่งนี้, ไปพบฉันที่ Saturn-May ที่สะพาน จนกว่าจะมืด
I saw Saturn outside.ฉันเห็นดาวเสาร์ข้างนอก
The moons of Saturn and Jupiter. They're not here.ดวงจันทร์ของดาวพฤหัส ดาวเสาร์ก็หาย
Apparently, Saturn is in line with Neptune.แน่นอน ดาวแซทเทิร์นอยู่แนวเดียวกับดาวเน็ปจูน
Ηi, Saturn, having fun? Bye!ไง ดาวเสาร์ สนุกล่ะสิ บาย
Main Translators: veggieleaf, lilshinhwafreak Spot Translators: saturn, javafiend, javabeansMain Translators: veggieleaf, lilshinhwafreak Spot Translators: saturn, javafiend, javabeans
If Mr. Scott can get us to warp factor 4... and if we drop out of warp behind one of Saturn's moons, say Titan.ถ้าคุณสก็อตวาปเราไปที่เซ็กเตอร์ 4 แล้ว... เราออกจากการวาปไปหลบหลังดาวบริวารของดาวเสาร์ อย่าง...
Rich Terrile has helped design missions to Mars, discovered four new moons around Saturn, Neptune, and Uranus, and taken pictures of a distant solar system.ที่ระดับเหล่านี้เม็ดมาก ของรายละเอียด อีกครั้งประสบการณ์ เหล่านี้ผมคิดว่า จะเริ่มเบลอเส้น
Strange creatures could swim in the icy waters of Saturn's moons.จุลินทรีย์อาจอาศัยอยู่ ในดินดาวอังคาร หรือลอยในเมฆของดาวศุกร์
Apollo 11 is on the way riding that pillar of flame from the Saturn V out there, 250,000 miles away, where the moon is waiting for man's first arrival.อพอลโล่11 กำลังไป กำลังอยู่ห่างจากวงโคจรของดาวเสาร์ 000 ไมล์
Come on! Let's go! ♪ Beauty and the Beast 1x05 ♪ Saturn Returns Original Air Date on November 8, 2012มาเร็ว เราต้องไปแล้ว Beauty and the Beast 1x05 Saturn Returns Original Air Date on November 8, 2012
It's your Saturn returns.มันเป็นช่วงดาวเสาร์กลับมาของพี่

*saturn* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
土星[Tǔ xīng, ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ, 土星] Saturn (planet)
土卫六[tǔ wèi liù, ㄊㄨˇ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˋ, 土卫六 / 土衛六] Titan; Saturn's sixth moon

*saturn* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet
サターン[, sata-n] (n) Saturn; (P)
セガサターン[, segasata-n] (n) {comp} Sega Saturn
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn)
二黒[じこく, jikoku] (n) (See 九星) second of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and southwest)
五黄[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central)
土星[どせい, dosei] (n) Saturn (planet)
蟠桃[ばんとう;バントウ, bantou ; bantou] (n) (uk) donut peach (Amygdalus persica var. compressa); UFO peach; flat peach; pan tao peach; Saturn peach; saucer peach
鎮星[ちんせい, chinsei] (n) (See 土星) Saturn (planet)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn

*saturn* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวพระเสาร์[n. exp.] (dāo Phra Sa) EN: Saturn FR: Saturne
ดาวเสาร์[n. prop.] (Dāosao ) EN: Saturn FR: Saturne
ผีเสื้อพระเสาร์ธรรมดา[n. exp.] (phīseūa phr) EN: Common Saturn FR:
ผีเสื้อพระเสาร์ใหญ่[n. exp.] (phīseūa phr) EN: Great Saturn FR:
พระเสาร์[n. prop.] (phra sao ) EN: Saturn FR: Saturne [f]
แซทเทิร์น[n. prop.] (Saētthoen ) EN: Saturn FR: Saturne
ศนิ[n. prop.] (Sani ) EN: Saturn FR: Saturne
เสาร์[n. prop.] (Sao ) EN: Saturn FR: Saturne
เทพแซทเทิร์น[n. prop.] (Thēp Saētth) EN: Saturn FR: Saturne

*saturn* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saturn {m} [astron.] | Ringe des SaturnsSaturn | rings of Saturn
Schwarzkehlwürgerling {m} [ornith.]Saturnine Antshrike
düster; finster {adj}saturnine
düster {adv}saturninely
düsternd {adv}saturninely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *saturn*
Back to top