ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-saturn-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น saturn, *saturn*,

-saturn- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw Saturn outside.ฉันเห็นดาวเสาร์ข้างนอก
The moons of Saturn and Jupiter. They're not here.ดวงจันทร์ของดาวพฤหัส ดาวเสาร์ก็หาย
Apparently, Saturn is in line with Neptune.แน่นอน ดาวแซทเทิร์นอยู่แนวเดียวกับดาวเน็ปจูน
Apollo 11 is on the way riding that pillar of flame from the Saturn V out there, 250,000 miles away, where the moon is waiting for man's first arrival.อพอลโล่11 กำลังไป กำลังอยู่ห่างจากวงโคจรของดาวเสาร์ 000 ไมล์
Come on! Let's go! ♪ Beauty and the Beast 1x05 ♪ Saturn Returns Original Air Date on November 8, 2012มาเร็ว เราต้องไปแล้ว Beauty and the Beast 1x05 Saturn Returns Original Air Date on November 8, 2012
It's your Saturn returns.มันเป็นช่วงดาวเสาร์กลับมาของพี่
No. ♪ Tonight we're gonna rock, rock... ♪ Since Saturn is returning, it's time to see stars.ไม่ ตั้งแต่ดาวเสาร์กลับวงโคจร ได้เวลาดูดาว
The crown jewel of our solar system, Saturn ringed by freeways of countless orbiting and slowly tumbling snowballs.มงกุฎเพชรของ ระบบสุริยะของเราดาวเสาร์ ล้อมรอบด้วยทางด่วน ของการโคจรนับไม่ถ้วน และช้าไม้ลอยหิมะ
What's more, there's evidence that Eta Carinae is being gravitationally tormented by an evil twin-- another massive star in orbit around it as close as Saturn is to the Sun.มีอะไรมากกว่าที่มี หลักฐานที่แสดงว่ากทพคาริ จะถูกทรมานโดยแรงโน้ม ถ่วงความชั่วร้าย อีกดาวขนาดใหญ่ ในวงโคจรรอบมัน
To the ancient Romans, the majestic ringed planet Saturn was not a real place, not a world, but a God King, a son of the marriage of heaven and earth, the God of lead.เพื่อชาวโรมันโบราณ ดาวเคราะห์วงแหวนดาวเสาร์ คู่บารมีไม่ได้เป็นสถานที่จริง ไม่ใช่โลก แต่พระเจ้ากษัตริย์
These columns are all that remain of this oldest temple in the Roman forum, first consecrated to Saturn 2,500 years ago.คอลัมน์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ นี้วัดเก่าแก่ในฟอรั่มโรมัน ถวายแรกที่ดาวเสาร์ 2,500 ปีที่ผ่านมา
This towering statue of Saturn may have look something like this on the night of saturnalia.นี้รูปปั้นที่สูงตระหง่านของดาวเสาร์ อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเช่นนี้ ในคืนวันเสาร์

-saturn- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土星[Tǔ xīng, ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ, 土星] Saturn (planet)

-saturn- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セガサターン[, segasata-n] (n) {comp} Sega Saturn
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn
二黒[じこく, jikoku] (n) (See 九星) second of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and southwest)
五黄[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central)
土星[どせい, dosei] (n) Saturn (planet)
蟠桃[ばんとう;バントウ, bantou ; bantou] (n) (uk) donut peach (Amygdalus persica var. compressa); UFO peach; flat peach; pan tao peach; Saturn peach; saucer peach
鎮星[ちんせい, chinsei] (n) (See 土星) Saturn (planet)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn

-saturn- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวพระเสาร์[n. exp.] (dāo Phra Sa) EN: Saturn FR: Saturne
ดาวเสาร์[n. prop.] (Dāosao ) EN: Saturn FR: Saturne
ผีเสื้อพระเสาร์ธรรมดา[n. exp.] (phīseūa phr) EN: Common Saturn FR:
ผีเสื้อพระเสาร์ใหญ่[n. exp.] (phīseūa phr) EN: Great Saturn FR:
พระเสาร์[n. prop.] (phra sao ) EN: Saturn FR: Saturne [f]
แซทเทิร์น[n. prop.] (Saētthoen ) EN: Saturn FR: Saturne
ศนิ[n. prop.] (Sani ) EN: Saturn FR: Saturne
เสาร์[n. prop.] (Sao ) EN: Saturn FR: Saturne
เทพแซทเทิร์น[n. prop.] (Thēp Saētth) EN: Saturn FR: Saturne

-saturn- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saturn {m} [astron.] | Ringe des SaturnsSaturn | rings of Saturn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -saturn-
Back to top