ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*reuse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reuse, -reuse-

*reuse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reuse (vt.) นำกลับมาใช้ใหม่ Syn. recycle
reuse (n.) การนำกลับมาใช้ใหม่ Syn. recycle
English-Thai: HOPE Dictionary
reuse(รียูซ') vt. เอาไปใช้อีก,ใช้อีก,ใช้สอยอีก n. การนำไปใช้ใหม่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cascade Reuse การใช้ใหม่ตามสภาพ การนำสิ่งของมาใช้อีกครั้งตามระดับความสามารถ ที่จะนำมาใช้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
reuseใช้ซ้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีโศก (adj.) chartreuse See also: yellow-green color
โศก (adj.) chartreuse See also: yellow-green color Syn. สีโศก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any relation to Georges Valombreuse, the well-known diplomat of the '70s?เกี่ยวข้องอะไรกับจอร์จ วาลอมบรัว ผู้เป็นฑูตคนดังในยุค 70 หรือเปล่าครับ?
Georges Valombreuse Rise And Fall Of A Diplomatจอร์จ วาลอมบรัว "เกิดและดับของชีวิตการทูต"
Which means we have to reuse my kid's Pampers.นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องเอาผ้าอ้อมเด็กกลับมาใช้ใหม่
Ok. I just so happen to have a pair of chartreuse waders I never get to wear.โอเค เพิ่งได้บูตสีตองมา ยังไม่ได้ลองใส่เลย
Three weeks ago, I was ordering coral charm peonies and chartreuse orchids.3 สัปดาห์ก่อน ฉันสั่งซื้้ ดอกไม้กับกล้วยไม้
Je suis heureuse de te rencontrer aussi, Malcolm.ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันจ้ะ มัลคอม
Even the atoms of dead people get reused.แม้อะตอมของคนที่ตายแล้วกลับมา ใช้ใหม่ได้
I'm thinking maybe some crimson, chartreuse.ข้ากำลังคิดถึงสีเลือดหมู เหล้าชาทรูช

*reuse* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再利用[さいりよう, sairiyou] (n,vs) reuse; recycling
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再使用[さいしよう, saishiyou] reuse
再利用率[さいりようりつ, sairiyouritsu] reuse factor

*reuse* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการปวดประจำเดือน[n. exp.] (ākān pūat p) EN: menstrual cramps ; dysmenorrhea FR: règles douloureuses [fpl]
อนาถแท้[adv.] (anāt thaē) EN: FR: malheureusement vrai
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngo) EN: bill FR: addition [f] ; note [f] ; douloureuse [f] (fam.)
เบ้า[n.] (bao) EN: cast ; crucible FR: creuset [m]
เดชะบุญ[adv.] (dēcha bun) EN: fortunately ; Thank God! ; Thank goodness! FR: fort heureusement ; grâce à Dieu ; Dieu soit loué
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick FR: brique creuse [f]
เจาะ[v. exp.] (jǿ) EN: study intensively FR: étudier en profondeur ; creuser (fig.)
เจาะหลุม[v. exp.] (jǿ lum) EN: drill FR: creuser un trou
เจาะรู[v. exp.] (jǿ rū) EN: make a hole ; perforate FR: trouer ; perforer ; faire un trou ; creuser un trou ; percer un trou
การใช้ซ้ำ[n. exp.] (kān chai sa) EN: reuse FR: réutilisation [f]
การสารภาพรัก[n. exp.] (kān sāraphā) EN: FR: confession amoureuse [f]
คิดหัวแทบแตก[v. exp.] (khit hūa th) EN: FR: se creuser la tête ; se casser la tête
โค้งอันตราย[n. exp.] (khōng antar) EN: sharp curve ; dangerous curve FR: virage dangereux [m] ; courbe dangereuse [f]
คนขี้ขลาด[n. exp.] (khon khī kh) EN: coward ; chicken (inf.) FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนขลาด[n. exp.] (khon khlāt) EN: coward FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search (for) ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
คนเป็นโรคเรื้อน[n. exp.] (khon pen rō) EN: FR: lépreux [m] ; lépreuse [f]
เครื่องบันทึกเงินสด[n. exp.] (khreūang ba) EN: cash register FR: caisse enregistreuse [f]
เครื่องเก็บเงิน[n. exp.] (khreūang ke) EN: cash register FR: caisse enregistreuse [f]
เครื่องแคชเชียร์[n. exp.] (khreūang kh) EN: till FR: caisse enregistreuse [f]
เคราะห์ไม่ดี[adv.] (khrǿ mai dī) EN: FR: malheureusement ; par malheur
ครอบครัวอบอุ่น[n. exp.] (khrøpkhrūa ) EN: FR: famille heureuse [f]
ขุด[v.] (khut) EN: dig ; dig up ; excavate ; unearth ; resurrect FR: creuser ; excaver
ขุดบ่อ[v. exp.] (khut bø) EN: dig a well FR: creuser un puits
ขุดบ่อ[v. exp.] (khut bø) EN: dig a pond FR: creuser une mare ; creuser un étang
ขุดคลอง[v. exp.] (khut khløng) EN: dig a canal ; excavate a canal FR: creuser un canal
ขุดหลุม[v. exp.] (khut lum) EN: dig a hole FR: creuser un trou
ขุดสนามเพลาะ[v. exp.] (khut sanāmp) EN: dig trenches FR: creuser une tranchée
กรอฟัน[v. exp.] (krø fan) EN: drill a tooth ; grind a tooth down FR: creuser une dent
หลายคน[n. exp.] (lāi khon) EN: many people FR: de nombreuses personnes ; beaucoup de personnes ; beaucoup de gens
มือขึ้น[v.] (meūkheun) EN: be in luck ; hold a good hand ; gain advantage from every side ; be lucky in gambling ; have a run of luck FR: avoir la main heureuse ; être chanceux
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster ; augur FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; augure [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classif. : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)] FR: [classif. : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête
นำกลับมาใช้ใหม่[v. exp.] (nam klap mā) EN: recycle ; reuse FR: recycler
นางร้องไห้[n. exp.] (nāngrønghai) EN: professional weeper FR: pleureuse [f]
พนักงานเดินตั๋ว[n. exp.] (phanakngān ) EN: usherette FR: ouvreuse (de cinéma) [f]
พืชเส้นใย[n. exp.] (pheūt senya) EN: fiber crops FR: plante fibreuse [f]

*reuse* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reuse {f} | Reusen
Chartreuse {f}chartreuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *reuse*
Back to top