ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reuse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reuse, *reuse*,

-reuse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which means we have to reuse my kid's Pampers.นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องเอาผ้าอ้อมเด็กกลับมาใช้ใหม่

-reuse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
再使用[さいしよう, saishiyou] reuse
再利用率[さいりようりつ, sairiyouritsu] reuse factor

-reuse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การใช้ซ้ำ[n. exp.] (kān chai sa) EN: reuse FR: réutilisation [f]
นำกลับมาใช้ใหม่[v. exp.] (nam klap mā) EN: recycle ; reuse FR: recycler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reuse-
Back to top