ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*resuscitate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resuscitate, -resuscitate-

*resuscitate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resuscitate (vt.) ช่วยให้ฟื้นคืนสติ See also: ช่วยให้รอดชีวิต Syn. revive, save
resuscitate (vt.) ทำให้กลับมานิยมอีก Syn. bring around, rekindle
English-Thai: HOPE Dictionary
resuscitate(รีซัส'ซิเทท) vt. ทำให้ฟื้นคืนใหม่,ฟื้นฟู,ทำให้คืนชีพ, See also: resuscitable adj. resuscitation n. resuscitative adj., Syn. revive,save
English-Thai: Nontri Dictionary
resuscitate(vt) นำกลับมาใหม่,ทำให้กลับมีชีวิต,ทำให้ฟื้นคืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were able to restore blood flow to the heart but he developed a lethal arrhythmia and we couldn't resuscitate him.เราพยามยามที่จะเติม / เลือดให้หลั่งไปสู่หัวใจเขา... ...แต่การเต้นหัวใจของเขายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ/ และพวกเราไม่สามารถช่วยเขาได้
Even if we try to resuscitate her,I'm not sure she's gonna wake up again.แม้ว่าเราจะพยายามปลุกเธอขึ้นมา แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
In ER, we like to actually resuscitate dying people,ขอโทษ.. ในห้องฉุกเฉิน เราทำให้คนไข้คืนสติจริงๆ คนที่กำลังจะตาย
Got a female, resuscitated with fluid and oxygen.คนไข้หญิง อาการทรุดจากการขาดของเหลวและออกซิเจน
D.N.R. S- "do not resuscitate"- Wills, hospice care, But we do not dispense drugs,...ไม่ได้ช่วยให้ฟื้นขึ้นมา เราจัดการเรื่องพินัยกรรมและหาที่พักให้...
I wanted to resuscitate The Muckraker.ว่าฉันอยากเริ่มทำ นสพ.มัคเครเกอร์ใหม่
If the patient is resuscitated, revived, this quantum information can go back into the microtubules, and the patient says, "I had a near-death experience.ถ้าผู้ป่วยได้รับการฟื้นคืน, ฟื้นขึ้นมา ข้อมูลควอนตัมนี้สามารถไปกลับเข้า มาในหลอดไมโคร, และผู้ป่วยบอกว่าฉันมีประสบการณ์ ใกล้ตาย
It's gonna take an act of God to resuscitate this market.พระเจ้าเข้าข้างเรามันกลับมา เป็นที่ต้องการของตลาด
He kills them, then resuscitates them. Why?เขาฆ่าเหยื่อแล้วก็ทำให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ ทำไมล่ะ
Rodney Alcala killed and resuscitated his victims.ฆ่าเหยื่อแล้วก็ทำให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ คนร้ายพวกนี้
Dr. carroll, is it possible to tell if any of these victims were resuscitated more than once?หมอแคโรลครับ เป็นไปได้รึเปล่าที่จะบอกว่า มีเหยื่อคนไหนบ้าง ที่ถูกทำให้ฟื้นมากกว่าหนึ่งครั้ง
He has to resuscitate his victims until he can't bring them back again.เขาต้องทำให้เหยื่อฟื้นขึ้นมาอีก จนกว่าเขาจะทำให้ฟื้นขึ้นมาไม่ได้แล้ว

*resuscitate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s,vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P)
甦る(P);蘇る;甦える(io);蘇える(io)[よみがえる, yomigaeru] (v5r,vi) (1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived; to be refreshed; to be restored; (2) to be recalled (e.g. memories); to be brought back; (P)
黄泉帰る[よみじがえる, yomijigaeru] (v4r,vi) (arch) (See 甦る・よみがえる・1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived

*resuscitate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *resuscitate*
Back to top