ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-resuscitate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resuscitate, *resuscitate*,

-resuscitate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were able to restore blood flow to the heart but he developed a lethal arrhythmia and we couldn't resuscitate him.เราพยามยามที่จะเติม / เลือดให้หลั่งไปสู่หัวใจเขา... ...แต่การเต้นหัวใจของเขายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ/ และพวกเราไม่สามารถช่วยเขาได้
Even if we try to resuscitate her,I'm not sure she's gonna wake up again.แม้ว่าเราจะพยายามปลุกเธอขึ้นมา แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
In ER, we like to actually resuscitate dying people,ขอโทษ.. ในห้องฉุกเฉิน เราทำให้คนไข้คืนสติจริงๆ คนที่กำลังจะตาย
I wanted to resuscitate The Muckraker.ว่าฉันอยากเริ่มทำ นสพ.มัคเครเกอร์ใหม่
It's gonna take an act of God to resuscitate this market.พระเจ้าเข้าข้างเรามันกลับมา เป็นที่ต้องการของตลาด
He has to resuscitate his victims until he can't bring them back again.เขาต้องทำให้เหยื่อฟื้นขึ้นมาอีก จนกว่าเขาจะทำให้ฟื้นขึ้นมาไม่ได้แล้ว
With the damage to Jake's throat, the unsub wasn't able to successfully resuscitate him.จากความเสียหายที่คอของเจค คนร้าย ไม่สามารถทำให้เขาฟื้นขึ้นมาได้
I tried to resuscitate her.ผมพยายามจะช่วยให้เธอฟื้น
So the killer attempted to resuscitate the victim after the initial attack.งั้นแปลว่าฆาตกร พยายามที่จะช่วยชีวิตเหยื่อ

-resuscitate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -resuscitate-
Back to top