ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*repudiate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repudiate, -repudiate-

*repudiate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repudiate (vt.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ, ไม่รับ Syn. deny, reject
repudiate (vt.) เลิกคบ See also: เลิกคบหา, ตัดขาด Syn. disown, negate
English-Thai: HOPE Dictionary
repudiate(รีพิว'ดิเอท) vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,ทอดทิ้ง, See also: repudiable adj. repudiative adj. repudiation n. repudiator n. repudiatory adj., Syn. disavow,reject,discredit
English-Thai: Nontri Dictionary
repudiate(vt) บอกปัด,ละทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repudiatedบอกเลิก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น
As we just heard, the terrorists are demanding that President Logan repudiate the antiterrorism accord.ผกก.ต้องการให้ปธน.โลแกน ล้มเลิกการร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย บ้าไปแล้ว
I've staked my entire administration on this day, and now these people are demanding that I go on national television and publicly repudiate everything we've done?ผมเอาสมัยงานของผมมาเสี่ยงในวันนี้ แต่ตอนนี้คนพวกนี้มาบอกให้ผมออกโทรทัศน์ แล้วประกาศว่าเราล้มเลิกทุกอย่างที่เราทำมา
Unless you want to repudiate King Horik, renounce your allegiance to him.แต่ถ้าเจ้าต้องการที่จะปฏิเสธกษัตริย์ฮอร์ริค สละความจงรักภักดีของเจ้าที่มีต่อเขาเสีย

*repudiate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความปฏิเสธ[n.] (khwām patis) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: refus [m]
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer ; ne pas accepter
ปฏิเสธข้อเรียกร้อง[v. exp.] (patisēt khø) EN: repudiate a claim FR:
ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (patisēt khø) EN: repudiate an unfounded claim FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *repudiate*
Back to top