ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*repression*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repression, -repression-

*repression* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repression (n.) ความอดกลั้น See also: การข่มอารมณ์ Syn. constraint, suppression
English-Thai: Nontri Dictionary
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repressionการกดเก็บ (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Europe suffers in the grip of repression and poverty. Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation.ยุโรปตกอยู่ในสภาพการกดขี่และความอดอยาก ผู้คนและขุนนางต่างเดินหาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ เพื่อแสวงหาอนาคตหรือการไถ่บาป.
This is repression, what you're doing here.พ่อ - แม่เจ้ากี้เจ้าการ
TO THE IDEALS OF SEXUAL REPRESSION AND SUBJUGATION OF WOMEN.มันคือความสนใจและต้องการทางเพศกับ คนที่ก่ออาชญากรรมรุนแรง
But.. when we go through shocks to the system... there is often a repression of negative feelings.แต่,เมื่อเวลาคนเราผ่าน เหตุการณ์ช๊อคกับระบบ.. บ่อยครั้งที่มันจะแสดง ความรู้สึกตรงกันข้าม
The eternal conflict between the repression ofความขัดแย้งถาวรระหว่างแรงกดดันของ...
Moral vigilantism typically has its roots in repression and guilt.พวกชอบเป็นศาลเตี้ย มักจะเป็นพวกมีปม ชอบเก็บกดเเละรู้สึกมีความผิด
They were willing to give their lives for something that they believed would change centuries of repression and fear and humiliation.พวกเขายินดีที่จะให้ชีวิต ในสิ่งที่พวกเขาเชื่อ ว่าจะเปลี่ยน ศตวรรษแห่งความอดทน
Then, repression started down there.แล้วทางการก็เริ่มเข้ามาควบคุมสถานการณ์
Repression is, like, your thing.ควบคุมให้ได้อย่างที่เธอเคยทำสิ.
Terrorism would only justify their repression.การฆ่าฟันทำให้พวกเขา มีสิทธิ์ปราบปราม
Then when they left, they left the power to the Hutus, and of course the Hutus took revenge on the elite Tutsis for years of repression.พอจากไปเค้าทิ้งอำนาจให้กับพวกฮูตู แล้วก็เข้าทางชาวฮูตูที่จะทวงคืน ที่สุดแล้วฮูตู ก็เข้าสู่ปีแห่งการกวาดล้าง

*repression* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压抑[yā yì, ㄧㄚ ㄧˋ, 压抑 / 壓抑] repression; to constrain or repress emotions
镇压[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, 镇压 / 鎮壓] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell
弹压[tán yā, ㄊㄢˊ ㄧㄚ, 弹压 / 彈壓] to suppress; to quell (a disturbance); repression

*repression* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *repression*
Back to top