ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*repellent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repellent, -repellent-

*repellent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repellent (adj.) ซึ่งตีตัวออกห่าง Syn. repulsive, repugnant
water-repellent (adj.) ซึ่งกันน้ำได้ See also: ซึ่งน้ำไม่ซึมผ่าน
English-Thai: HOPE Dictionary
repellent(รีเพล'เลินทฺ) adj. ทำให้รังเกียจ,ทำให้น่าเบื่อหน่าย,ขับไล่,โต้กลับ,ต้านการซึมผ่าน n. สิ่งที่ขับไล่,ยาขับไล่แมลง,ยากันเซื่องซึม,สิ่งป้องกัน,, Syn. repellant
English-Thai: Nontri Dictionary
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repellent๑. -ขับไล่๒. สารขับไล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repellentsสารที่ใช้ป้องกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยากันยุง (n.) mosquito-repellent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's Flesh-Eating Slug Repellent. For the Mandrakes, you know.ยาไล่พวกทากกินเนื้อ สำหรับแมนเดรก
Yours is a bit more repellent, so if you want to try...คุณมันแย่ ถ้้าคุณแค่พยายาม
That's penis repellent right there.คุณอยากได้ลายเซ็นผมมั้ย
And you would usually find that repellent, except you don't, because you like her.และพี่คงได้เห็นอีกแน่ นอกจากจะไม่ยอมรับ เพราะพี่ชอบแบลร์ เอ่อ
I am about to do something so repellent... that it sickens me to my very core.ออกไปให้พ้นจากที่นี่
All that sexist repellent crap.เรื่องโกหกเกลียดเซ็กซ์นั่น
You want to hear about my latest monograph regarding the rhizome repellent gradient of Fae blood compared with human blood, especially when suspended in an isotonic solution?จากเลือดของเฟเมื่อเทียบกับเลือดของ มนุษย์เมื่อละลายในสาร ที่มีความดันเท่ากันเหรอ
The silver coins are a good repellent, but we have to find a way to kill this thing.เหรียญเงินอาจช่วยขับไล่มันได้ แต่เราต้องหาวิธีฆ่ามัน
I'll throw in a couple of wheel covers, a case of insect repellent.เค้าสุดยอดมากเลย แล้วก้อเก่งมากด้วย แล้วก้อคนที่จะคอยหาโฆษณากะบโปรโมตหนังสือพิมพ์
I was looking for Flesh-Eating Slug Repellent.กำลังหาซื้อยาไล่ตัวทากกินเนื้อ
Lock the place down with vamp repellent.ปิดตายที่นี่ด้วยยากันแวมไพร์
It's one of the few forms of interaction with people that I don't find repellent.เป็นการโต้ตอบกับมนุษย์ไม่กี่รูปแบบที่ฉันไม่ว่าอะไรเท่าไหร่

*repellent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虫除け(P);虫よけ[むしよけ, mushiyoke] (n) insecticide; insect repellent; (P)
駆虫剤[くちゅうざい, kuchuuzai] (n) insecticide; bug repellent
駆虫薬[くちゅうやく, kuchuuyaku] (n) (1) anthelmintic; vermifuge; vermicide; (2) insect repellent

*repellent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยากันยุง[n.] (yākanyung) EN: mosquito repellent ; mosquito coil FR: produit anti moustique [m] ; répulsif à moustiques [m] ; insecticide qui tue les moustiques [m]

*repellent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Insektenschutzmittel {n}insect repellent
abstoßend; abweisend {adj} | Wasser abstoßendrepellent | repellent to water
wasserabweisend; wasserabstoßend {adj}water-repellent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *repellent*
Back to top