ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-repellent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repellent, *repellent*,

-repellent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's penis repellent right there.คุณอยากได้ลายเซ็นผมมั้ย
All that sexist repellent crap.เรื่องโกหกเกลียดเซ็กซ์นั่น
You want to hear about my latest monograph regarding the rhizome repellent gradient of Fae blood compared with human blood, especially when suspended in an isotonic solution?จากเลือดของเฟเมื่อเทียบกับเลือดของ มนุษย์เมื่อละลายในสาร ที่มีความดันเท่ากันเหรอ

-repellent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆虫剤[くちゅうざい, kuchuuzai] (n) insecticide; bug repellent
駆虫薬[くちゅうやく, kuchuuyaku] (n) (1) anthelmintic; vermifuge; vermicide; (2) insect repellent

-repellent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยากันยุง[n.] (yākanyung) EN: mosquito repellent ; mosquito coil FR: produit anti moustique [m] ; répulsif à moustiques [m] ; insecticide qui tue les moustiques [m]

-repellent- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Insektenschutzmittel {n}insect repellent
abstoßend; abweisend {adj} | Wasser abstoßendrepellent | repellent to water

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -repellent-
Back to top