ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*regretful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น regretful, -regretful-

*regretful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regretful (adj.) น่าเสียใจ
regretfully (adv.) อย่างผิดหวัง
regretfulness (n.) การคร่ำครวญ See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, ความโศกเศร้าเสียใจ Syn. sorrow
English-Thai: HOPE Dictionary
regretful(รีเกรท'ฟูล) adj. เสียใจ,โทมนัส,เศร้าใจ, See also: fulness n., Syn. remorseful,sorrowful
English-Thai: Nontri Dictionary
regretful(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,โทมนัส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I feel a bit regretful, but what can I do?ฉันรู้สึกเสียใจนิดหน่อย, แต่จะให้ทำยังไง?
But it will also be your most regretful decision.แต่มันเป็นการตัดสินใจที่น่าเสียใจทีุ่สุด
We regretfully inform that you were not castอะไรนะ? เธอว่ายังไงนะ?
It's regretful that you didn't leave.การที่คุณซงยีคยองจากไป แม้ว่าจะน่าเสียดาย
Regretfully yours, Frederick. "ด้วยความเสียใจยิ่ง เฟรดเดอริค"
Regretfully, a fate we would have sealed for you long ago.น่าเศร้าที่ดวงชะตาที่เราได้ปิดผนึกคุณไว้เมื่อนานมาแล้ว

*regretful* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chàng, ㄔㄤˋ, 怅 / 悵] regretful; upset; despair; depressed

*regretful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未練がましい[みれんがましい, mirengamashii] (adj-i) (1) regretful; irresolute; (2) stubborn (not knowing when to give up)

*regretful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique

*regretful* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedauern {n}regretfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *regretful*
Back to top