ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rascal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rascal, -rascal-

*rascal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rascal (n.) คนพาล See also: คนชั่ว, คนเลว, คนโกง Syn. rogue, scamp
rascality (n.) ความสารเลว See also: ความเลวทราม Syn. roguery, villainy
English-Thai: HOPE Dictionary
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
rascality(แรสแคล'ลิที) n.ความพาล,นิสัยพาล,การกระทำที่เป็นอันธพาลหรือสารเลว
rascally(แรส'คะลี) adj.,adv. มีลักษณะของคนพาล,ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล., Syn. dishonest,mean
English-Thai: Nontri Dictionary
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล
rascally(adj) สารเลว,พาล,เสเพล,โกง,ทุจริต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So that old rascal's back in town, eh?ดังนั้นกลับมาว่าคนพาลเก่าใน เมืองใช่มั้ย?
How'd the rascal do it?เจ้าเด็กผีนั่นทำได้ยังไงกันนะ ?
That rascal is really laughable.คนเลวนั้นหรือ.. น่าหัวเราะจริง ๆ
You rascal, keep quiet a little..บ้าเอ้ย,เงียบๆหน่อยซิ...
Why is that rascal so stubborn?ทำไมไอ้บ้านั้นถึงได้ดื้อด้านอย่างนี้?
Hey, you rascal. Don't say such things.นี่ เจ้าบ้า อย่าพูดจาเหลวไหล
You rascal. That only happened because we weren't prepared.เจ้าบ้า นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ทันได้เตรียมตัวต่างหาก
You little rascals know nothing about our own history.ไอ้ไก่อ่อนอย่างพวกนาย ยังไม่รู้ถึงประวัติของพวกเราดี..
He's now a rascal but then a quiet kid who'd fight a lot so other kids avoided him a lot.ตอนนั้นเค้าเป็นเด็กเกเร แต่ต่อมาก็กลายเป็นเด็กเงียบขรึมผู้ต่อสู้กับชีวิต ดังนั้นเด็กคนอื่นๆจึงหลีกเลี่ยงเค้า
The rascal, where did he go now?ไอ้เด็กเลว ตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย?
You rascal! Mind it.นายอัธพาล ระวังตัวให้ดี
Look at that rascal. What is he trying to do...ดูไอ้บ้านั่น มันพยายามจะทำอะไรน่ะ

*rascal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄖ˙, 坏包儿 / 壞包兒] rascal; rogue; little devil (term of endearment)
无赖[wú lài, ˊ ㄌㄞˋ, 无赖 / 無賴] hoodlum; rascal
小淘气[xiǎo táo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, 小淘气 / 小淘氣] rascal
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, 赖皮 / 賴皮] shameless; (slang) rascal

*rascal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man
悪党[あくとう, akutou] (n,adj-no) scoundrel; rascal; villain
悪徒[あくと, akuto] (n) rascal; scoundrel; villain
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P)

*rascal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้ตัวแสบ[n. exp.] (ai tūa saēp) EN: culprit ; troublemaker ; rascal ; fucker FR:
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer FR:
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky FR:
คนขี้โกง[n. exp.] (khon khī kō) EN: rascal ; cheat FR:
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f] ; racaille [f] ; mauvais [mpl] ; méchants [mpl]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; tough guy ; delinquent FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
เสเพล[adj.] (sēphlē) EN: roguish ; rascally ; bad ; raffish ; dissolute FR: pervers ; vicieux
ทรชน ; ทุรชน[n.] (thørachon ;) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
ทุรชน = ทรชน[n.] (thurachon =) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rascal*
Back to top