ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pulpy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pulpy, -pulpy-

*pulpy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pulpy (adj.) เหมือนเนื้อไม้อ่อน See also: นุ่มเหมือนเนื้อเยื่อ Syn. pulpous
English-Thai: HOPE Dictionary
pulpy(พัล'พี) adj. เป็นเนื้อเยื่อ,เป็นเยื่ออ่อน,คล้ายเนื้อเยื่ออ่อน,เป็นเนื้อผลไม้., See also: pulpily adv., Syn. pulpous,fleshy,mushy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think i'm going to have to go on a mission of revenge... and I must beat up the world's face with my bare knuckles... making it into a bloody pulpy mess.คิดว่าฉันจะต้องไป ทำภารกิจเพื่อแก้แค้น และจะต่อยหน้าโลก ด้วยกำปั้นของฉัน". ทำให้มันกลายเป็น เยื่อกระดาษเปื้อนเลือด

*pulpy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐちゃぐちゃ[, guchagucha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) pulpy; soppy; sloppy
多肉果[たにくか, tanikuka] (n) fleshy or pulpy fruit

*pulpy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
breiig; matschig; weich {adj} | breiiger; matschiger; weicher | am breiigsten; am matschigsten; am weichstenpulpy | pulpier | pulpiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pulpy*
Back to top