ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pulpy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pulpy, *pulpy*,

-pulpy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think i'm going to have to go on a mission of revenge... and I must beat up the world's face with my bare knuckles... making it into a bloody pulpy mess.คิดว่าฉันจะต้องไป ทำภารกิจเพื่อแก้แค้น และจะต่อยหน้าโลก ด้วยกำปั้นของฉัน". ทำให้มันกลายเป็น เยื่อกระดาษเปื้อนเลือด

-pulpy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
多肉果[たにくか, tanikuka] (n) fleshy or pulpy fruit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pulpy-
Back to top