ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pulpous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pulpous*, -pulpous-

pulpous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pulpous (adj.) เหมือนเนื้อไม้อ่อน See also: นุ่มเหมือนเนื้อเยื่อ Syn. pulpy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pulpous
Back to top