ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*prophecy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prophecy, -prophecy-

*prophecy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prophecy (n.) การทำนาย See also: การพยากรณ์ Syn. prediction, prognostication
prophecy (n.) คำทำนาย See also: คำพยากรณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
prophecy(พรอฟ'ฟีซี) n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์,ความสา-มารถในการทำนาย,หนังสือพยากรณ์, Syn. foretelling,forecast
English-Thai: Nontri Dictionary
prophecy(n) การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The prophecy will be fulfilled soon.คำทำนายจะเป็นจริงในไม่ช้านี้ และก่อนหน้านั้น
I believe very soon the prophecy will be fulfilled and this war will end.ผมเชื่อว่าอีกไม่นาน คำทำนายก็จะเป็นจริง และสงครามจะจบลง
I don't know. Maybe the prophecy's true, maybe it's not.ผมไม่รู้ บางครั้งการพยากรณ์ก็เป็นจริง แต่บางครั้งไม่
What if all this, the prophecy, everything, is bullshit?ถ้าเรื่องการทำนาย และทุกๆเรื่อง เป็นเรื่องเหลวไหล?
What if I am right? What if the prophecy is true?จะเป็นยังไงถ้าเรื่องที่ผมคิดนั้นถูก คำทำนายเป็นจริง
The prophecy was a lie.คำทำนายเป็นเรื่องโกหก
How can the prophecy be true if the war isn't over?คำทำนายจะเป็นได้ยังไงในเมื่อสงครามยังไม่ยุติ ?
That first hint of the prophecy of approaching danger...คำใบ้แรกของคำทำนายถึงอันตรายที่คืบคลานเข้ามา
Now give me to Prophecy. If you're ready to toss, I'll break it.ถ้าคุณทำอะไรพวกเรา เราจะทำลายมันซะ
Give me the Prophecy now.เอาลูกแก้วพยากรณ์มาให้ฉันเดี๋ยวนี้
The Prophecy said:ลูกแก้วพยากรณ์บอกว่า
There's a prophecy that tells of a creature, swift of foot white as snow.มีคำทำนายที่เล่าถึงสัตว์, มีเท้า่ที่ว่องไว... ขาวเหมือนหิมะ

*prophecy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, 箓 / 籙] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes)
[chèn, ㄔㄣˋ, 谶 / 讖] prophecy; omen

*prophecy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy

*prophecy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพยากรณ์[n.] (kān phayākø) EN: forecast ; forecasting ; prophecy FR: prévision [f]
ญาณศาสตร์[n.] (yānasāt = y) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:
ญาณศาสตร์[n.] (yānnasāt = ) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:

*prophecy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unkenruf {m} [übtr.]prophecy of doom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *prophecy*
Back to top