ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-prophecy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prophecy, *prophecy*,

-prophecy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The prophecy will be fulfilled soon.คำทำนายจะเป็นจริงในไม่ช้านี้ และก่อนหน้านั้น
I believe very soon the prophecy will be fulfilled and this war will end.ผมเชื่อว่าอีกไม่นาน คำทำนายก็จะเป็นจริง และสงครามจะจบลง
What if I am right? What if the prophecy is true?จะเป็นยังไงถ้าเรื่องที่ผมคิดนั้นถูก คำทำนายเป็นจริง
The prophecy was a lie.คำทำนายเป็นเรื่องโกหก
How can the prophecy be true if the war isn't over?คำทำนายจะเป็นได้ยังไงในเมื่อสงครามยังไม่ยุติ ?
That first hint of the prophecy of approaching danger...คำใบ้แรกของคำทำนายถึงอันตรายที่คืบคลานเข้ามา
Give me the Prophecy now.เอาลูกแก้วพยากรณ์มาให้ฉันเดี๋ยวนี้
The Prophecy said:ลูกแก้วพยากรณ์บอกว่า
There's a prophecy that tells of a creature, swift of foot white as snow.มีคำทำนายที่เล่าถึงสัตว์, มีเท้า่ที่ว่องไว... ขาวเหมือนหิมะ
The prophecy is coming to fulfillment.คำทำนาย... ...กำลังจะเป็นจริง
The spirit of the prophecy has come full circle.The spirit of the prophecy... ...has come full circle.
Then she separated the four of you so the prophecy would never be fulfilled.แล้วหล่อนก็จับเธอทั้งสี่แยกกัน เพื่อไม่ให้คำทำนายเป็นจริง

-prophecy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, 箓 / 籙] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes)

-prophecy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy

-prophecy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพยากรณ์[n.] (kān phayākø) EN: forecast ; forecasting ; prophecy FR: prévision [f]
ญาณศาสตร์[n.] (yānasāt = y) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:
ญาณศาสตร์[n.] (yānnasāt = ) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -prophecy-
Back to top