ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*poorhouse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น poorhouse, -poorhouse-

*poorhouse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poorhouse (n.) สถานสงเคราะห์คนจน Syn. asylum, almshouse, harbor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You found them moaning in the poorhouse and had them carted back to your garret and opened up their bellies to see what was inside.เจอพวกเขาคราญครางตามสลัม จับใส่รถเข็น ส่งกลับบ้าน แล้วแหวกท้องดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใน
You kids are gonna put me in the poorhouse.เด็กอย่างเธอจะทำให้ฉัน -ต้องไปอยู่สถานสงเคราะห็คนยากจน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *poorhouse*
Back to top