ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*persimmon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น persimmon, -persimmon-

*persimmon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persimmon (n.) ต้นพลับ
persimmon (n.) ลูกพลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
persimmon(เพอซิม'เมิน) n. ต้นไม้จำพวก Diopyros เช่น ต้นพลัม,ลูกพลัม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพลับ (n.) persimmon Syn. มะพลับ, ลูกพลับ
พลับ (n.) persimmon Syn. มะพลับ, ลูกพลับ, ต้นพลับ
มะพลับ (n.) persimmon Syn. พลับ, ลูกพลับ
ลูกพลับ (n.) persimmon Syn. พลับ
ลูกพลับ (n.) persimmon Syn. มะพลับ, ต้นพลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm okay with persimmon vinegar.ถ้าทำจากมะเขือเทศ ฉันทานได้ค่ะ
This is the white powder that's on the persimmon pastryนี่คือปลน้ำตาลที่เกิดจากลูกพลัมตากแห้ง
When people sun-dried the persimmon, the sugar has melted and then dried into the white coatingเมื่อใครตากมันไว้,น้ำตาลนั่นจะละลาย และแห้งกลายเป็นคราบขาว
Earlier I saw the young master eaten a persimmon pastryข้าเห็นนายน้อยทานขนมนั่น
We had a persimmon tree.บ้านฉันมีต้นพลับด้วยละนะ
People called it the Persimmon House.คนส่วนใหญ่ จะเรียกบ้านฉันว่าบ้านต้นพลับล่ะ
Unless you were making her work the weekend of the Persimmon Festival.เธอทำงานให้ผมที่งานเทศกาลลูกพลับ
This persimmon vinegar was able to bring the two back together again.น้ำส้มสายชูจากพลับนี่ ทำให้เขา สองคนกลับมาอยู่ร่วมกันได้อีกครั้ง
As long as you have someone like this persimmon vinegar you two will be fine, alright?ตราบที่เธอมีใครสักคน เป็นเหมือน น้ำส้มสายชูนี่ เธอสองคนจะไม่เป็นไร
There's persimmon vinegar that Father made, right?ใช่น้ำส้มสายชูที่พ่อหมักไว้ไหม
Well, you're just a huckleberry above a persimmon, ain't you?นายก็เป็นผลฮัคเคิลเบอรี่ ที่ขึ้นเหนือลูกพลับสินะ
When the palace attendant brings the dried persimmons, get up and personally accept them from the attendant.เมื่อนางกำนัลนำลูกพลับตากแห้งมา ขอให้เจ้านำลูกพลับนั้นมาให้องค์ชาย

*persimmon* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耿饼[gěng bǐng, ㄍㄥˇ ㄅㄧㄥˇ, 耿饼 / 耿餅] dried persimmon (from Geng village, Heze 荷澤|荷泽, Shandong)
柿饼[shì bǐng, ㄕˋ ㄅㄧㄥˇ, 柿饼 / 柿餅] dried persimmon
[shì, ㄕˋ, 柿] persimmon
柿子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, 柿子] persimmon

*persimmon* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon
ころ柿;枯露柿;転柿[ころがき, korogaki] (n) dried persimmon
パーシモン[, pa-shimon] (n) (See 柿・かき) persimmon (esp. American persimmon, Diospyros virginiana)
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
串柿[くしがき, kushigaki] (n) dried persimmons on a skewer
[かき(P);カキ, kaki (P); kaki] (n) kaki; Japanese persimmon (Diospyros kaki); (P)
柿の木;柿ノ木[かきのき;カキノキ, kakinoki ; kakinoki] (n) (Japanese) persimmon tree (Diospyros kaki)
柿の種[かきのたね, kakinotane] (n) (1) kaki (Japanese persimmon) seed; (2) spicy baked or fried mochi chips in this shape
柿ピー[かきピー, kaki pi-] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
柿渋[かきしぶ, kakishibu] (n) (astringent) persimmon juice
樽柿[たるがき, tarugaki] (n) persimmons mellowed in a sake cask
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons)
渋団扇[しぶうちわ, shibuuchiwa] (n) fan varnished with persimmon juice
渋抜き[しぶぬき, shibunuki] (n,vs) removing the astringent taste (from persimmons)
渋柿[しぶがき, shibugaki] (n) astringent persimmon
渋紙[しぶがみ, shibugami] (n) paper treated with astringent persimmon juice
醂す;淡す[さわす(醂す);あわす, sawasu ( rin su ); awasu] (v5s,vt) (1) to remove the astringent taste from persimmons; (2) (さわす only) to soak in water; to steep in water; (3) (さわす only) to matte (with black lacquer)

*persimmon* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มะพลับ[n.] (maphlap) EN: persimmon ; date plum FR: kaki [m] ; plaquemine [f]
พลับ[n.] (phlap) EN: persimmon ; Diospyros malabarica FR: kaki [m] ; plaquemine [f] ; Diospyros malabarica

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *persimmon*
Back to top