ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-persimmon-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น persimmon, *persimmon*,

-persimmon- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm okay with persimmon vinegar.ถ้าทำจากมะเขือเทศ ฉันทานได้ค่ะ
This is the white powder that's on the persimmon pastryนี่คือปลน้ำตาลที่เกิดจากลูกพลัมตากแห้ง
Earlier I saw the young master eaten a persimmon pastryข้าเห็นนายน้อยทานขนมนั่น
We had a persimmon tree.บ้านฉันมีต้นพลับด้วยละนะ
People called it the Persimmon House.คนส่วนใหญ่ จะเรียกบ้านฉันว่าบ้านต้นพลับล่ะ
Unless you were making her work the weekend of the Persimmon Festival.เธอทำงานให้ผมที่งานเทศกาลลูกพลับ
This persimmon vinegar was able to bring the two back together again.น้ำส้มสายชูจากพลับนี่ ทำให้เขา สองคนกลับมาอยู่ร่วมกันได้อีกครั้ง
As long as you have someone like this persimmon vinegar you two will be fine, alright?ตราบที่เธอมีใครสักคน เป็นเหมือน น้ำส้มสายชูนี่ เธอสองคนจะไม่เป็นไร
There's persimmon vinegar that Father made, right?ใช่น้ำส้มสายชูที่พ่อหมักไว้ไหม

-persimmon- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耿饼[gěng bǐng, ㄍㄥˇ ㄅㄧㄥˇ, 耿饼 / 耿餅] dried persimmon (from Geng village, Heze 荷澤|荷泽, Shandong)

-persimmon- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon
ころ柿;枯露柿;転柿[ころがき, korogaki] (n) dried persimmon
パーシモン[, pa-shimon] (n) (See 柿・かき) persimmon (esp. American persimmon, Diospyros virginiana)
[かき(P);カキ, kaki (P); kaki] (n) kaki; Japanese persimmon (Diospyros kaki); (P)
柿の木;柿ノ木[かきのき;カキノキ, kakinoki ; kakinoki] (n) (Japanese) persimmon tree (Diospyros kaki)
柿渋[かきしぶ, kakishibu] (n) (astringent) persimmon juice
渋団扇[しぶうちわ, shibuuchiwa] (n) fan varnished with persimmon juice
渋柿[しぶがき, shibugaki] (n) astringent persimmon
渋紙[しぶがみ, shibugami] (n) paper treated with astringent persimmon juice

-persimmon- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มะพลับ[n.] (maphlap) EN: persimmon ; date plum FR: kaki [m] ; plaquemine [f]
พลับ[n.] (phlap) EN: persimmon ; Diospyros malabarica FR: kaki [m] ; plaquemine [f] ; Diospyros malabarica

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -persimmon-
Back to top