ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*peddle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น peddle, -peddle-

*peddle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peddle (vt.) เร่ขาย Syn. offer, sell
peddler (n.) พ่อค้าเร่ See also: คนขายของหาบเร่ Syn. vendor, trader, salesperson
peddler (n.) คนขายยาผิดกฎหมาย
pill-peddler (sl.) หมอ (คำล้อเลียน)
English-Thai: HOPE Dictionary
peddle(เพด'เดิล) vt. เร่ขาย,เผยแพร่. vi. เร่ขาย,ยุ่งในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ, Syn. hawk
peddler(เพด'เดลอะ) n. พนักงานเร่ขาย,ผู้เผย-แพร่., Syn. pedlar,pedler, See also: pedlery n.
English-Thai: Nontri Dictionary
peddle(vt) เร่ขาย,เผยแพร่
peddler(n) คนเร่ขายของ,ผู้เผยแพร่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peddlerผู้ค้าเร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peddlers and peddlingการขายเร่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนหาบเร่ (n.) peddler See also: hawker
หาบเร่ (n.) peddler See also: hawker Syn. คนหาบเร่
เร่ขาย (v.) peddle See also: hawk goods, walk (or travel) selling goods or food Ops. ซื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า!
The notebooks don't mesh with any disinformation artist, con man or intelligence peddler we know.โน๊ตบุ๊คไม่ตาข่ายกับศิลปินบิดเบือนใด ๆ นักโทษชายหรือเร่ขายหน่วยสืบราชการลับที่เรารู้
But how the fuck do you peddle an arms race when the only asshole you've got to race against is yourself?แต่วิธีการที่เพศสัมพันธ์คุณเร่แข่งขันทางด้านอาวุธ เมื่อไอ้เพียงคุณเท่านั้นที่ได้มีการแข่งกับตัวเองเป็น?
Everything else is just junk, worthy of a peddler or the trash heap.ตัวอื่น ๆน่ะขยะทั้งนั้น ควรเอาไปเร่ขายหรือไม่ก็โยนทิ้ง
Can't be the plumber, the peddler the parlor, cause I've paid those billsไม่ใช่ช่างประปา พ่อค้าเร่ หรือช่างทำผม เพราะฉันจ่ายเงินเขาแล้ว
Oh, yeah. He peddles that kind of specialty stuff.ใช่ หมอนั่นมันขายของที่ไม่เหมือนใคร
To peddle memorabilia that-- unless I'm missing something--ที่พ่อค้าเร่สร้างความทรงจำเกี่ยวกับให้หนังให้กับเรา-- เว้นแต่ฉันลืมอะไรบางอย่างไป
It's gotta be peddled to the clinics.ต้องเอาไปขายให้กับคลีนิก
Designer drug peddler who allegedly committed suicide four nights ago.ผู้ที่สงสัยว่าฆ่าตัวตายเมื่อ 4 คืนก่อน
No, they improved upon it, and then peddled it to the masses.ไม่หรอก เขาพัฒนามัน แล้วขายให้สำนักพิมพ์

*peddle* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唤头[huàn tou, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄡ˙, 唤头 / 喚頭] bell or gong used by street peddlers, barbers etc to attract attention
[fàn, ㄈㄢˋ, 贩 / 販] deal in; trade in; to peddle; to sell
小贩[xiǎo fàn, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ, 小贩 / 小販] peddler
贩子[fàn zi, ㄈㄢˋ ㄗ˙, 贩子 / 販子] trafficker; dealer; monger; peddler

*peddle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
売り歩く[うりあるく, uriaruku] (v5k,vt) to peddle
大道商人[だいどうしょうにん, daidoushounin] (n) street vendor; peddler; hawker
担ぎ屋[かつぎや, katsugiya] (n) superstitious person; practical joker; blackmarket peddler
提げ重[さげじゅう, sagejuu] (n) (1) (abbr) (See 提げ重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand; (2) (arch) female prostitute who carried multi-tiered food boxes about and peddled foodstuffs (Meiwa and Anei eras)
旅商い[たびあきない, tabiakinai] (n,vs) peddling; peddler; pedlar
旅商人[たびしょうにん;たびあきんど, tabishounin ; tabiakindo] (n) peddler
油売り[あぶらうり, aburauri] (n) (1) oil peddler; (2) lazy person
立ち売り[たちうり, tachiuri] (n) peddler
苗売り人[なえうりにん, naeurinin] (n) seedling peddler; nurseryman
虫売り[むしうり, mushiuri] (n) (arch) insect peddler (esp. fireflies and crickets)
行商人[ぎょうしょうにん, gyoushounin] (n) peddler; pedlar; hawker
金魚売り[きんぎょうり, kingyouri] (n) goldfish peddling; goldfish peddler
露天商人[ろてんしょうにん, rotenshounin] (n) (See 露天商) sidewalk vendor; street peddler; street vendor

*peddle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พ่อค้าเร่[n.] (phøkhā rē) EN: travelling salesman ; peddler ; pedlar ; hawker FR: colporteur [m] ; marchand ambulant [m]
เร่[v.] (rē) EN: wander about ; hawk ; peddle ; go about ; rove ; ambulate FR: rôder ; errer
เร่ขาย[v.] (rēkhāi) EN: peddle ; hawk goods ; walk selling goods or food ; travel selling goods or food FR: colporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *peddle*
Back to top