ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*papaya*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น papaya, -papaya-

*papaya* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
papaya (n.) มะละกอ Syn. pawpaw
English-Thai: HOPE Dictionary
papaya(พะพา'ยะ) n. ผลมะละกอ, See also: papayan adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
papaya(n) มะละกอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Papayaมะละกอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นมะละกอ (n.) papaya See also: Carica papaya Linn. Syn. ลูกมะละกอ, ผลมะละกอ
ตำส้ม (n.) papaya salad
ผลมะละกอ (n.) papaya See also: Carica papaya Linn. Syn. ต้นมะละกอ, ลูกมะละกอ
มะละกอ (n.) papaya See also: Carica papaya Linn. Syn. ต้นมะละกอ, ลูกมะละกอ, ผลมะละกอ
ลูกมะละกอ (n.) papaya See also: Carica papaya Linn. Syn. ต้นมะละกอ, ผลมะละกอ
ส้มตำ (n.) papaya salad Syn. ตำส้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, well, we came to Gray's Papaya to grab a bite to eat and she must've woke up.ก็แบบเราจอดรถ แวะกาอะไรกิน. {\i .เธอคงตื่น. แล้วคงตกใจ.
Because, sure, I could get a girl topless, no bra, with one hollowed-out papaya, some crushed ice and two fingers of rum, but then I grew up.เพราะ แน่นอน ฉันจะได้รับหญิงสาวเปลือยอก, ไม่ใส่บรา with one hollowed-out papaya, some crushed ice and two fingers of rum,
Isabelle took us to this place called Gray's Papaya and we had guava juice and hot dogs.อิซาเบลก็พาเรามาที่ร้าน Gray's Papaya
She's not in Gray's Papaya.ไม่อยู่ใน Gray's Papaya.
You'd just be happier. Mmm. I could use e papaya.ส่วนเธอก็จะมีความสุขขึ้น ฉันอยากกินมะละกอ
Tonight you and I go get chili-cheese dogs from gray's papaya.คืนนี้ลูกกับพ่อ ไปกินชิลลี่ชีส ด้อก ที่เกรย์ปาปาย่ากัน

*papaya* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木瓜[mù guā, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, 木瓜] papaya
番木瓜[fān mù guā, ㄈㄢ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, 番木瓜] papaya

*papaya* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パパイア(P);パパイヤ[, papaia (P); papaiya] (n) papaya; pawpaw; (P)

*papaya* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกมะละกอ[n. exp.] (døk malakø) EN: papaya flower FR: fleur de papayer [f]
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman som) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad FR:
มะละกอ[n.] (malakø) EN: papaya ; tree melon FR: papaye [f]
มะละกอดิบ[n. exp.] (malakø dip) EN: green papaya FR: papaye verte [m]
มะละกอสด[n. exp.] (malakø sot) EN: fresh papaya FR: papaye fraîche [f]
ส้มตำ[n.] (somtam) EN: spicy green papaya salad ; Thai spicy papaya salad ; fiery Thai papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok ; som tam FR: salade de papaye verte épicée [f]
ส้มตำซั่ว[n. exp.] (somtam chūa) EN: papaya with Thai rice noodle FR:
ส้มตำไข่เค็ม [n. exp.] (somtam khai) EN: papaya with salted egg FR:
ส้มตำมะละกอ[n. exp.] (somtam mala) EN: spicy green papaya salad FR: salade épicée de papaye verte [f]
ส้มตำหน่อไม้[n. exp.] (somtam nømā) EN: spicy green papaya salad with bamboo shoot FR:
ส้มตำปลาร้า[n. exp.] (somtam plār) EN: spicy papaya salad with fermented fish FR:
ส้มตำปู[n. exp.] (somtam pū) EN: green papaya salad with crab ; spicy papaya salad with salted crab FR:
ส้มตำปูม้า[n. exp.] (somtam pūmā) EN: papaya salad with blue crab ; papaya salad with horse crab FR:
ส้มตำปูปลาร้า [n. exp.] (somtam pū p) EN: spicy papaya salad with salted crab and fermented fish FR:
ส้มตำไทย[n. exp.] (somtam Thai) EN: Thai papaya salad ; spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok FR: salade de papaye verte épicée [f]

*papaya* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papaya {f} [bot.]papaya; papaia; pawpaw
Papayabaum {m} [bot.]papaya tree

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *papaya*
Back to top