ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-papaya-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น papaya, *papaya*,

-papaya- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, well, we came to Gray's Papaya to grab a bite to eat and she must've woke up.ก็แบบเราจอดรถ แวะกาอะไรกิน. {\i .เธอคงตื่น. แล้วคงตกใจ.
Isabelle took us to this place called Gray's Papaya and we had guava juice and hot dogs.อิซาเบลก็พาเรามาที่ร้าน Gray's Papaya

-papaya- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกมะละกอ[n. exp.] (døk malakø) EN: papaya flower FR: fleur de papayer [f]
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman som) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad FR:
มะละกอ[n.] (malakø) EN: papaya ; tree melon FR: papaye [f]
มะละกอดิบ[n. exp.] (malakø dip) EN: green papaya FR: papaye verte [m]
มะละกอสด[n. exp.] (malakø sot) EN: fresh papaya FR: papaye fraîche [f]
ส้มตำ[n.] (somtam) EN: spicy green papaya salad ; Thai spicy papaya salad ; fiery Thai papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok ; som tam FR: salade de papaye verte épicée [f]
ส้มตำซั่ว[n. exp.] (somtam chūa) EN: papaya with Thai rice noodle FR:
ส้มตำไข่เค็ม [n. exp.] (somtam khai) EN: papaya with salted egg FR:
ส้มตำมะละกอ[n. exp.] (somtam mala) EN: spicy green papaya salad FR: salade épicée de papaye verte [f]
ส้มตำหน่อไม้[n. exp.] (somtam nømā) EN: spicy green papaya salad with bamboo shoot FR:
ส้มตำปลาร้า[n. exp.] (somtam plār) EN: spicy papaya salad with fermented fish FR:
ส้มตำปู[n. exp.] (somtam pū) EN: green papaya salad with crab ; spicy papaya salad with salted crab FR:
ส้มตำปูม้า[n. exp.] (somtam pūmā) EN: papaya salad with blue crab ; papaya salad with horse crab FR:
ส้มตำปูปลาร้า [n. exp.] (somtam pū p) EN: spicy papaya salad with salted crab and fermented fish FR:
ส้มตำไทย[n. exp.] (somtam Thai) EN: Thai papaya salad ; spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok FR: salade de papaye verte épicée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -papaya-
Back to top