ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*overall*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overall, -overall-

*overall* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coverall (n.) เสื้อคลุม (ใส่เพื่อป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรก)
overall (adj.) ทั้งหมด Syn. total
overall (adv.) ทั้งหมด Syn. on the whole
overall (n.) รวมทั้งสิ้น See also: รวมทั้งหมด
overall majority (n.) เสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้ง
overalls (n.) เสื้อคลุมที่สวมเพื่อกันเปื้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
coverall(คัฟ'เวอะออล) n. เครื่องแต่งตัวชิ้นเดียวสำหรับทำงานที่สวมปกคลุมเสื้อผ้าชิ้นอื่น
overall(โอ'เวอะออล) adv.,adj. ทั้งหมด,รวมทั้งสิ้น,กล่าวโดยสรุป., See also: overalls n.,pl. กางเกงทำงานหลวม ๆ ที่มีสายคาดไหล่,เสื้อคลุมกว้างใหญ่,กางเกงกันเปื้อน,กางเกงรัดรูปของทหาร, Syn. all-inclusive
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overall fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ทั้งมวล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลการดำเนินงาน (n.) overall operation See also: overall result/outcome/achievement
ผลการดำเนินงาน (n.) overall operation See also: overall result/outcome/achievement
ภาพรวม (n.) overall image See also: perspective Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
ภาพรวม (n.) overall image See also: perspective Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're coming dressed in overalls Coming dressed in tweed...พวกเขากำลังมาในหลวมสวม ใส่ พวกเขากำลังมาในผ้าสักหลาด แต่งตัว
"Today at the dawn, 84,000 troops of the 1st and 2nd Field Armies... under the overall command of General Chang Jing Wu... attacked the Tibetan frontier near Den-Go."เช้ามืดวันนี้ กองกำลัง 84,000 นาย พร้อมกับทหารพรานสองหน่วย ภายใต้การนำของนายพลถั่งจิงวู เข้าโจมตีชายแดนทิเบต ใกล้กับเมืองเด็นโก
Only thing we lack is a little overall leadership.มีสิ่งเดียวที่เรายังขาดอยู่ /คือตำแหน่งหัวหน้า
You decrease the overall weight then... That's not going to work.ลดน้ำหนักมันก็ไม่ลงไปหรอก
But overall, the plan was going pretty well.แต่เหนือสิ่งอื่นใด แผนของเราไปได้สวย.
Thyroid levels aren't where I'd like to see them, but overall pretty healthyระดับธัยรอยด์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นอกนั้นก็สุขภาพใช้ได้
If you consider the overall improvement to the company, the system will exceed these predictions.ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาของบริษัทโดยรวม ระบบนี้จะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เราคาดไว้
She said that Mr. Farmer is angry unstable delusional and that his overall mental health is in question.เธอบอกว่าคุณฟาร์มเมอร์โกรธ... ...อารมณ์แปรปรวน... ...อาการหลงผิด...
In any given year, it might look like it's going down, but the overall trend is extremely clear.ในบางช่วงบางปี ดูเหมือนว่ามันกำลังลดลง แต่แนวโน้มของทั้งหมดก็ชัดเจนอย่างยิ่ง
Ahh, much worse dates, experiences, overall with women.มีประสบการณ์กับผู้หญิง
Maybe Gusteau in overalls and Huckleberry Tom hat.แบบกุสโตว์ในชุดหมี ใส่หมวกฮักเกิลเบอร์รี่ ทอม
You've successfully arrived aboard the Dutchman as per the overall scheme.เจ้ามาอยู่บนดัชท์แมน เรือที่ทุกคนอยากมา

*overall* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, 通盘 / 通盤] across the board; comprehensive; overall; global
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
东一榔头西一棒子[dōng yī láng tóu xī yī bàng zi, ㄉㄨㄥ ㄧ ㄌㄤˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧ ㄧ ㄅㄤˋ ㄗ˙, 东一榔头西一棒子 / 東一榔頭西一棒子] banging away clumsily in all directions with no overall vision
辩证施治[biàn zhèng shī zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄕ ㄓˋ, 辩证施治 / 辯證施治] diagnosis and treatment based on an overall analysis of the illness and the patient's condition
全优[quán yōu, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄡ, 全优 / 全優] overall excellence
全局[quán jú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ, 全局] overall situation
全盘[quán pán, ㄑㄩㄢˊ ㄆㄢˊ, 全盘 / 全盤] overall; comprehensive
全长[quán cháng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ, 全长 / 全長] overall length; span
共性[gòng xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 共性] overall character
大体上[dà tǐ shàng, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ ㄕㄤˋ, 大体上 / 大體上] overall; in general terms
总吨位[zǒng dūn wèi, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ ㄨㄟˋ, 总吨位 / 總噸位] overall tonnage (of a shipping fleet or company)
全面[quán miàn, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, 全面] all-around; comprehensive; total; overall

*overall* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーオール[, o-ba-o-ru] (n) overall
オーバーオールポジション[, o-ba-o-rupojishon] (n) overall position
カバーオール;カバーロール[, kaba-o-ru ; kaba-ro-ru] (n) coverall
サロペット[, saropetto] (n) overall (fre
上っ張り[うわっぱり, uwappari] (n) overalls; wrapper; duster; smock
[ぜん, zen] (n) (1) all; whole; entire; complete; overall; (pref) (2) pan-; omni-; toti-; (P)
割烹着[かっぽうぎ, kappougi] (n) coverall apron; cook's apron
総合収支[そうごうしゅうし, sougoushuushi] (n) overall balance of payments
総括的[そうかつてき, soukatsuteki] (adj-na) all-inclusive; all-embracing; overall
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms
繋ぎ服;つなぎ服[つなぎふく, tsunagifuku] (n) overalls; boiler suit
菜っ葉服;菜葉服[なっぱふく, nappafuku] (n) (light blue) overalls; workman's overalls
Japanese-English: COMDICT Dictionary
全体的な通信コスト[せんたいてきなつうしコスト, sentaitekinatsuushi kosuto] overall communication costs

*overall* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยรวม[adj.] (dōi rūam) EN: overall FR:
ความปลอดภัยโดยรวม[n. exp.] (khwām pløtp) EN: overall safety FR:
เหมา[v.] (mao) EN: contract ; make a package deal ; make an overall contract FR:
โนมพรรณ[X] (nōmphan) EN: overall FR:
ภาพโดยรวม[n. exp.] (phāp dōi rū) EN: overall picture FR:
ภาพรวม[n. exp.] (phāp rūam ) EN: overall image ; overview ; synopsis FR: vue globale [f] ; vue d'ensemble [f]
รวบยอด[adj.] (rūap yøt) EN: overall ; general FR:
รูปโฉมโนมพรรณ[n.] (rūpchōmnōmp) EN: overall appearance FR:
รูปการณ์[n.] (rūpkān) EN: circumstance ; case ; condition ; situation ; overall picture ; the way things have shaped up FR:
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม[n. exp.] (samprasit k) EN: overall heat transfer coefficient FR:
ตลาดโดยรวม[n. exp.] (talāt dōi r) EN: overall market FR:
ทั้งสิ้น[adj.] (thangsin) EN: whole ; total ; entire ; overall ; whatsoever  FR: total

*overall* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept
Gesamtleistung {f} (einer Maschine; Person)overall performance
Schutzanzug {m}; Overall
Außendurchmesser {m} (im Betrieb)overall diameter
Betriebsbreite {f} des Reifens | maximale Betriebsbreiteoverall tyre width | maximum overall tyre width in service
Gesamtkosten {pl} | durchschnittliche Gesamtkostentotal costs; overall costs | average total cost
Gesamtdauer {f}overall duration
Gesamtlänge {f}overall length
Gesamtplanung {f}overall design
Gesamtstatus {m}overall status
Gesamtsystem {n}overall system
Leitbilder {pl}overall concepts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *overall*
Back to top