ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ordinarily*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ordinarily, -ordinarily-

*ordinarily* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extraordinarily (adv.) อย่างเป็นพิเศษ See also: อย่างผิดธรรมดา Syn. uncommonly, unusually
ordinarily (adv.) โดยปกติ See also: อย่างธรรมดาสามัญ, โดยทั่วไป Syn. normally, usually Ops. unusually, irregularly
English-Thai: HOPE Dictionary
ordinarily(ออร์ดะแน'ริลี) adj. โดยปกติ,โดยธรรมดา,อย่างมีเหตุผล, Syn. commonly
English-Thai: Nontri Dictionary
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
ordinarily(adv) โดยปกติ,ตามปกติ,ตามธรรมดา,อย่างพื้นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's extraordinarily powerful it's pretty hard to avoid.มีอำนาจล้นเหลือ แทบไม่มีทางหลบพ้น
Can you believe how extraordinarily gifted my girls are?ใครจะเชื่อล่ะว่าลูกสาวฉันก็มีพรสวรรค์อันสูงส่ง
We were just saying how handsome he is. Just so extraordinarily handsome.เรากำลังวิจารณ์ว่าโตขึ้นจะหล่อมั้ย แน่นอนว่าต้องหล่อจนสาวหลงเลยล่ะ
The dog went into a coma and a few moments later came to and was extraordinarily aggressive.สุนัขตัวนั้นอาการสาหัส ต่อมาไม่นาน มันก็มีอาการก้าวร้าว
I don't ordinarily feed on humans.โดยปกติผมไม่ ดื่มกินจากมนุษย์โดยตรง
I'm rich, handsome, an extraordinarily gifted lover- but, most importantly, I know how to throw one hell of party;ผมรวย,หล่อ เป็นที่ดึงดูดต่อความรัก แต่ ที่สำคัญที่สุด ผมรู้ว่าทำยังไงถึงจะเข้าสู่
If, uh, by "okay," you mean extraordinarily depressed,เอ่อ.. "โอเค" หมายความว่า หดหู่อย่างมากนะ
Hey, ordinarily, uh, right about now, you'd be telling me to fuck off in some colorful and creative way.เฮ้ โอเค เมื่อกี้นี้ นายบอกฉันว่าอย่านอกเรื่อง ในคำพูดที่ดีกว่านี้
It makes us do things we wouldn't ordinarily do.เราต้องทำในบางสิ่ง ที่โดยปกติแล้วเราไม่ทำ
Your son was an extraordinarily gifted classical musician.ลูกชายของคุณมีพรสวรรค์พิเศษ ในการเป็นนักดนตรีคลาสลิก
I often talk aloud to myself. I find it extraordinarily useful.ฉันมักปรึกษา พูดคุยกับตัวเองบ่อยๆ มันได้ผลในหลายๆเรื่อง
I'm, I'm not ordinarily a man of many words.โดยปกติแล้ว ผมไม่ใช่คนช่างพูดเท่าไหร่

*ordinarily* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照说[zhào shuō, ㄓㄠˋ ㄕㄨㄛ, 照说 / 照說] normally; ordinarily speaking
尤物[yóu wù, ㄧㄡˊ ˋ, 尤物] rarity; rare object; rare person; extraordinarily beautiful woman

*ordinarily* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P)
常時[じょうじ, jouji] (n-adv,n-t) usually; ordinarily; (P)
平素は[へいそは, heisoha] (exp) usually; ordinarily; in the past
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally
警抜[けいばつ, keibatsu] (adj-na,n) scintillating; extraordinarily excellent
赤烏帽子[あかえぼし, akaeboshi] (n) (1) (See 亭主の好きな赤烏帽子) red eboshi (headgear worn by Japanese men prior to and during the Edo period, which was ordinarily black in color); (2) metaphor for an odd item or having a taste for such an item

*ordinarily* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[adv.] (dōi prokkat) EN: normally ; usually ; ordinarily FR:
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale ; en principe
เป็นพิเศษ[adv.] (pen phisēt) EN: specially ; particularly ; extraordinarily FR: exceptionnellement
เป็นประจำ[adv.] (pen prajam) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; all the time ; often FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
พิเศษ[adv.] (phisēt) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly FR: spécialement ; particulièrement
สม่ำเสมอ[adv.] (samamsamoē ) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ ๆ = เสมอๆ[adv.] (samoē-samoē) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often FR: éternellement
ตามปกติ[adv.] (tām pakati ) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale ; comme d'habitude
ตามปรกติ[adv.] (tām prokkat) EN: normally ; usually ; ordinarily FR:
ตามธรรมดา[adv.] (tām thammad) EN: usually ; ordinarily ; as a rule ; generally ; commonly FR: généralement ; d'habitude ; d'ordinaire ; habituellement ; en principe ; en règle générale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ordinarily*
Back to top