ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*neighborly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น neighborly, -neighborly-

*neighborly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neighborly (adj.) ซึ่งเป็นมิตร Syn. friendly, sociable Ops. antisocial, unfriendly
English-Thai: HOPE Dictionary
neighborly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน,มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's very neighborly of you.-มันสว่างมากเลย กับเพื่อนบ้านของคุณ
Well, that's not your normal neighborly gossip.ดูแล้ว, นั่นไม่ใช่ข่าวซุบซิบธรรมดาของเพื่อนบ้านเลย
Well, that's, um, very neighborly of you.ก็ นั่น เอ่อ มีน้ำใจมากเลยค่ะ
Just being neighborly, and I'm thinking, if you ever need a plumber, this is the guy.เป็นเพียงเพื่อนบ้านและฉันคิดว่า หากคุณต้องการช่างประปา นี้เป็นคนที่แต่งตัวประหลาด เขาเป็นคนที่ดี ช่างประปาที่ยอดเยี่ยม
You might run into a few unneighborly types.คุณอาจจะเจอพวกคนเลวๆก็ได้นะ
Well, that, um, hardly seems neighborly.โอ้ งั้นเหรอ อืม มันดูไม่ค่อยจะอารีกับเพื่อนบ้านเลยนะ
He's just down the lane. I thought I'd be neighborly.เขาแค่อยู่ถัดไป ก็เลยอยากทำตัวเป็นมิตรสักหน่อย
Oh. I'm just being neighborly.โอ้ ฉันก็อค่เป็นมิตรที่ดี
Doing my part to be neighborly.กำลังทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
Just being neighborly.แค่ทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเอง

*neighborly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, 睦邻 / 睦鄰] neighborly relations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *neighborly*
Back to top