ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*narrative*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น narrative, -narrative-

*narrative* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
narrative (n.) เรื่องเล่า See also: เรื่องที่เล่าหรือบรรยาย, การเล่าเรื่อง, การบรรยายตามลำดับของเหตุการณ์, การเล่าเรื่อง, การบรรยาย Syn. anecdote, narration, tale, yarn
English-Thai: HOPE Dictionary
narrative(แน'ระทิฟว) n. เรื่องเล่า,การเล่าเรื่อง adj. เกี่ยวกับเรื่องเล่า, Syn. chronicle
English-Thai: Nontri Dictionary
narrative(adj) เกี่ยวกับการบรรยาย,เกี่ยวกับเรื่องเล่า,เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
narrativeเรื่องเล่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Narrative poetryกวีนิพนธ์เล่าเรื่อง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For a narrative about a sponge.สำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับฟองน้ำ บ้านคนบ้า
She's good at creating the narrative of a crime.เธอเหมาะสมที่จะสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องของอาขญากรรม
Highly developed and fantastical narratives which preclude facing the truth of his actions...ที่จะยอมรับ ว่าอาชญากรรม นั่นได้เกิดขึ้น มีการพัฒนา เรื่องเล่าที่ขัดขวางการเผชิญความจริงของการกระทำของเขา
We're gonna control the narrative on this.เราจะควบคุมการเขียนรายงานเรื่องนี้
But I'm excited about the narrative facility of the documentary format.แต่ผมตื่นเต้นกับรูปแบบหนังสารคดี ซึ่งอำนวยความสะดวกในด้านการเล่าเรื่อง
So I really think we should tag team the narrative, okay?ดังนั้นฉันคิดจริงๆว่า เราน่าจะร่วมมือกันเรื่องเล่าให้สอดคล้องกัน โอเคไหม
Convenient switch in the narrative now that your brother's the one at risk.เปลี่ยนเรื่องเล่าทันที ตอนที่พี่ชายนาย ตกอยู่ในความเสี่ยง
You attach an assumption to a piece of evidence, you start to bend the narrative to support it, prejudice yourself.นายตั้งข้อสมมติฐาน จากหลักฐานที่เหลือยู่ และนายก็เล่าเรื่องที่คิดขึ้นมาเอง รู้ไหมว่ามันจะทำให้นายเสียหายได้
Annie banned glue guns from the apartment after an incident so hilarious that even describing it would narratively eclipse what's happening here.แอนนี่ห้ามใช้ปืนกาว ที่อพาร์ทเมนท์ หลังเหตุการณ์วายป่วง สุดจะบรรยาย ซึ่งทำให้เรื่องตอนนี้ ดูจิ๊บจ๊อยไปเลย
We're still trying to come up with a narrative to explain what happened.เรายังหาเรื่องราวมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้
The memories are purged at the end of every narrative loop.ความทรงจำ จะถูกลบ เมื่อ วังวล ของเรืองนั้นจบ
Yes, from a horror narrative called "The Dinner Party."ใช่ จากบทสยองขวัญชื่อ The Dinner Party

*narrative* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
故事[gù shi, ㄍㄨˋ ㄕ˙, 故事] narrative; story; tale
短篇小说[duǎn piān xiǎo shuō, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 短篇小说 / 短篇小說] narrative; short story
通史[tōng shǐ, ㄊㄨㄥ ㄕˇ, 通史] narrative history; comprehensive history; a history covering an extended period
顺叙[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 顺叙 / 順敘] chronological narrative
句群[jù qún, ㄐㄩˋ ㄑㄩㄣˊ, 句群] discourse; group of sentences with clear meaning; narrative
叙事[xù shì, ㄒㄩˋ ㄕˋ, 叙事 / 敘事] narrative
叙述性[xù shù xìng, ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 叙述性 / 敘述性] narrative

*narrative* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディアテッサロン[, deiatessaron] (n) (obsc) diatessaron (the four Gospels woven into a single narrative)
バラード[, bara-do] (n) (1) ballade (narrative poetry, musical composition) (fre
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (n) (See 浄瑠璃) performance or narrative based on the story of the Forty-seven Ronin (esp. the Kanadehon Chushingura, an epic puppet play first performed in 1748)
河内音頭[かわちおんど, kawachiondo] (n) narrative style of Bon dance song from eastern Osaka (often with improvised lyrics)
義太夫節[ぎだゆうぶし, gidayuubushi] (n) (See 義太夫) gidayuu ballad drama (narrative accompanied by a shamisen used in the bunraku puppet theater)
説話文学[せつわぶんがく, setsuwabungaku] (n) legendary literature; narrative literature

*narrative* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงบรรยาย[adj.] (choēng bany) EN: descriptive ; narrative FR:
ขับเสภา[v. exp.] (khap sēphā) EN: sing a long narrative (of a particular style) FR:
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn ; affair FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]
สุตกวี[n.] (sutakawī = ) EN: narrative poet FR:

*narrative* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzählergabe {f}narrative skill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *narrative*
Back to top