ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*narrate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น narrate, -narrate-

*narrate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
narrate (vt.) บรรยาย See also: พากย์, เล่า Syn. tell, communicate, narrate
English-Thai: HOPE Dictionary
narrate(แนร์'เรท,แนเรท') {narrated,narrating,narrates} v. เล่าเรื่อง,บรรยาย., See also: narratable adj. narrator,narrater n., Syn. tell
English-Thai: Nontri Dictionary
narrate(vt) บรรยาย,เล่าเรื่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พากย์ (v.) narrate See also: recite Syn. บรรยาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if you could just narrate those for us, we'd be very grateful.ด้วยความเคารพ ท่านนายพัน, ฉันเข้าใจ และถ้าคุณเพิ่งจะเล่าเรื่องนั้นสำหรับเรา เราขอบคุณมาก
He only narrates, never shows up on screen.มีแต่เสียงพูดของเขา ไม่เคยโผล่หน้าบนจอเลย
And someone with the gravitas of Morgan Freeman had to narrate it.และใครซักคนที่มีน้ำเสียงแบบ Morgan Freeman ต้องเป็นคนบรรยาย

*narrate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, 一五一十] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail
[chén, ㄔㄣˊ, 陈 / 陳] arrange; exhibit; narrate; tell; old; stale; to state; to display; to explain
简述[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, 简述 / 簡述] summary; concise assertion; to narrate simply; in a nutshell
声说[shēng shuō, ㄕㄥ ㄕㄨㄛ, 声说 / 聲說] narrate

*narrate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
話す(P);咄す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to talk; to speak; to converse; to chat; (2) to tell; to explain; to narrate; to mention; to describe; to discuss; (3) to speak (a language); (P)

*narrate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: explain ; narrate ; recount ; give an account ; relate FR: narrer ; raconter ; relater ; dépeindre ; décrire
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
กล่าวบท[v.] (klāobot) EN: narrate FR:
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: dire ; raconter ; réciter ; narrer ; relater ; conter
เล่าขาน[v.] (laokhān) EN: tell ; narrate ; relate ; recount FR: raconter ; narrer
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
พากย์[v.] (phāk) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary FR:
พรรณนา[v.] (phannanā) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain FR: décrire ; dépeindre
ผู้บรรยาย[n. exp.] (phū banyāi) EN: narrator ; storyteller ; lecturer ; commentator FR: narrateur [m] ; commentateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *narrate*
Back to top