ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*musician*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น musician, -musician-

*musician* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
musician (n.) นักดนตรี See also: ศิลปินเพลง, นักแต่งเพลง Syn. composer, player, performer
musicianly (adv.) อย่างนักดนตรี
musicianship (n.) ความสามารถทางดนตรี See also: ทักษะทางดนตรี
musicianship (n.) ความเป็นนักดนตรี
English-Thai: HOPE Dictionary
musician(มิวซิซ'เชิน) n. นักดนตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
musician(n) นักดนตรี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musiciansนักดนตรี [TU Subject Heading]
Women jazz musicians นักดนตรีแจซซ์สตรี [TU Subject Heading]
Reggae musiciansนักดนตรีเร็กเก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักดนตรี (n.) musician See also: player, performer, composer
ผู้บรรเลง (n.) musician Syn. ผู้ประโคม, นักดนตรี
ผู้ประโคม (n.) musician Syn. ผู้บรรเลง, นักดนตรี
พิทยาธร (n.) angel musicians See also: a group of supernatural beings with magical powers
วาทก (n.) musician Syn. ผู้ประโคม, ผู้บรรเลง, นักดนตรี
วาที (n.) musician Syn. นักดนตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm Jacob Stein, American Federation of Musicians Union, Local 200.ผม แจยโคบไซทน สหภาพนักดนตรีสหพันธรัฐคนอเมริกา ที่200.
Your boyfriend. Hector. He's a musician, so he travels around a lot, different places.เฮ็คเตอร์ เขาเป็นนักดนตรี เลยได้เดินทางเยอะ ไปซะทั่วเลย
Are there any musicians you fraternise with whom you would describe, or who would describe themselves, as anarchists?จะมีนักดนตรีใด ๆ ที่คุณ fraternise ​​กับ ที่คุณจะอธิบายหรือผู้ที่จะบอกว่าตัวเองเป็นอนาธิปไตย?
He's the only jazz musician I can recall who was completely devoid of anarchist tendencies.เขาเป็นนักดนตรีแจ๊สเดียวที่ฉันสามารถจำ ที่ปราศจากแนวโน้มอนาธิปไตย
Well, maybe musicians back then just played because it felt good to express themselves.บางที นักดนตรีสมัยนั้นอาจจะแค่เล่น.. เพื่อความเพลิดเพลินของตัวเอง
We've already got musicians on board.บนเรือมีนักดนตรีครบแล้ว คนต่อไป
And you know what? You musicians don't make good conspirators.รู้อะไรไหม นักดนตรีอย่างนาย ไม่ควรเป็นผู้ก่อการใหญ่
These talented musicians beside me are your teachers.นักดนตรีที่มีพรสวรรค์เหล่านี้เป็นครูของพวกเธอ
Classical musicians. A little offbeat.แบบว่า ดนตรีคลาสสิคน่ะ
This is music from a street musician. Listenเพลงนี้มาจากนักดนตรีข้างถนน.ฟังซิ
To a classical musician, jazz is likeเทียบกับเพลงคลาสสิกแล้ว เพลงแจ้สก็...
You know, most musicians can be a little...คุณคงรู้ ส่วนมากนักดนตรี อาจจะขี้ระเเวง...

*musician* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲍勃・马利[Bào bó, ㄅㄠˋ ㄅㄛˊ· Ma3 li4, 鲍勃・马利 / 鮑勃・馬利] Bob Marley (1945-1981), Jamaican Reggae 雷鬼 musician and activist
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, 不插电 / 不插電] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments)
聂耳[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, 聂耳 / 聶耳] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲
乐师[yuè shī, ㄩㄝˋ ㄕ, 乐师 / 樂師] musician
音乐家[yīn yuè jiā, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄚ, 音乐家 / 音樂家] musician
演奏者[yǎn zòu zhě, ㄧㄢˇ ㄗㄡˋ ㄓㄜˇ, 演奏者] performer; musician

*musician* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティスト(P);アーチスト(P)[, a-teisuto (P); a-chisuto (P)] (n) artist; musician; (P)
下座[しもざ, shimoza] (n,vs) (1) squatting; prostrating oneself; crouching; (n) (2) musicians' box on the left side of the stage; (3) (See 下座・しもざ) lower seat
乾闥婆[けんだつば, kendatsuba] (n) {Buddh} gandharva (heavenly musicians and protectors of Buddhism)
出語り[でがたり, degatari] (n) (See 浄瑠璃) onstage appearance of the joruri musicians and chanters (in kabuki)
楽匠[がくしょう, gakushou] (n) celebrated musician
楽士[がくし, gakushi] (n) musician; bandsman
楽聖[がくせい, gakusei] (n) celebrated musician
緊那羅[きんなら, kinnara] (n) {Buddh} kimnara (celestial musicians and protectors of Buddhism)
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan

*musician* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุริยางคศิลปิน[n.] (duriyāngkha) EN: musician FR:
คนธรรพ์[n.] (khonthan) EN: Gandharvas ; heavenly musician ; [member of a race of musicians in heavens] ; [an order of angels skilled in music] FR:
นักดนตรี[n. exp.] (nak dontrī) EN: musician ; player ; performer ; composer FR: musicien [m] ; musicienne [f]
พิทยาธร[n.] (phitthayāth) EN: angel musicians FR:
วาที[n.] (wāthī) EN: musician FR:
วาทิน[n.] (wāthin) EN: musician FR: musicien [m]
วาทก[n.] (wāthok) EN: musician FR:
วิชาธร[n.] (wichāthøn) EN: angel musicians FR:

*musician* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orpheuszaunkönig {m} [ornith.]Musician Wren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *musician*
Back to top