ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mushy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mushy, -mushy-

*mushy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mushy (adj.) ซึ่งเหลวเละๆ Syn. pulpy, muddy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't get all mushy on me. Just tell me one thing.อย่าโกหกฉันนะ บอกอะไรฉันอย่าง
Especially that big, white, m-mushy butt of yours.โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีขนาดใหญ่สีขาว m-อ่อนก้นของเธอ
You feel all warm and mushy about me.ความอบอุ่นและความอ่อนโยน
I don't have a real handle on all this mushy stuff.ไม่ได้เก่งรับมือกับเรื่องวุ่นๆพวกนี้ซะทีเดียวหรอก
How can you say such mushy things so naturally?เธอพูดอะไรเลี่ยนๆแบบนี้
Just get to the mushy part already.ก็ผมพึ่งไปที่แฉะๆมานี่ครับ
I can get a little mushy if I want. I made you something.แม่ก็น่าจะอ้อยอิ่งได้นานอีกหน่อย ถ้าต้องการ แม่ทำอะไรมาให้แน่ะ
I can get a little mushy if I want. (Voice echoes)แม่ก็น่าจะอ้อยอิ่งได้อีกนานหน่อย ถ้าต้องการสิ
Now, I'm only gonna say this once 'cause I ain't into that mushy shit, but you gave me a chance when nobody else would, hired me when I really needed a job, and you always treated me with respect,ตอนนี้ ฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวเท่านั้น เพราะฉันไม่ได้ เป็นคนก่อเรื่องงี่เง่านี่ แต่นายให้โอกาสฉัน อย่างที่ไม่มีใครทำ
And deep down, in that mushy-gushy Elena-loving heart, there's a part of you that doesn't want me to die.และลึกๆแล้ว ในนั้น หัวใจที่รักเอเลน่า ส่วนหนึ่งในตัวนาย
I know we said "no mushy stuff,"ฉันรู้เราตกลงว่าห้ามพูดอะไรแบบนี้
I don't want to be the person that ends up with mushy squash.ฉันไม่อยากเป็นคนที่ลงเอยด้วยวิธีแบบนี้่

*mushy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[làn, ㄌㄢˋ, 烂 / 爛] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly

*mushy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P)
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy
甘ったるい;甘たるい[あまったるい(甘ったるい);あまたるい(甘たるい), amattarui ( amatta rui ); amatarui ( kan tarui )] (adj-i) (1) sentimental; mushy; (2) sugary; saccharine; sickly-sweet

*mushy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เละ[adj.] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy FR: détrempé ; blet ; ramolli
ไม่เท่าไร (ไม่...เท่าไร)[adv.] (mai thaorai) EN: not very ; not very mushy FR: pas beaucoup ; pas très ; pas tellement ; pas vraiment

*mushy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weichlich {adj} | weichlicher | am weichlichstenmushy | mushier | mushiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mushy*
Back to top