ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*miffed*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น miffed, -miffed-

*miffed* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miffed (adj.) โกรธ See also: ไม่พอใจ Syn. angry, troubled
miffed (sl.) รำคาญ See also: รู้สึกหงุดหงิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I think she also might be a little miffed with me.ใช่ ฉันคิดว่าเธองอนๆฉันนะ
Still, how royally miffed are you that you weren't even invited to the shower tonight?แล้วไหนจะยังเรื่องที่คุณโกรธ ที่คุณไม่ได้ถูกเชิญไปงานปาร์ตี้นั่นอีก

*miffed* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *miffed*
Back to top