ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-miffed-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น miffed, *miffed*,

-miffed- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I think she also might be a little miffed with me.ใช่ ฉันคิดว่าเธองอนๆฉันนะ
Still, how royally miffed are you that you weren't even invited to the shower tonight?แล้วไหนจะยังเรื่องที่คุณโกรธ ที่คุณไม่ได้ถูกเชิญไปงานปาร์ตี้นั่นอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -miffed-
Back to top