ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*message*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น message, -message-

*message* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get the message (idm.) เข้าใจความหมาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เข้าใจสิ่งที่กล่าวมา
message (n.) ข่าวสาร See also: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร Syn. new, document, letter, note
message (n.) ประเด็น See also: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย
telegraphic message (n.) โทรเลข Syn. wire cable
English-Thai: HOPE Dictionary
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)
English-Thai: Nontri Dictionary
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
messageสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Message ข้อความ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดินหนังสือ (v.) deliver a message or a letters See also: deliver a document
พระราชสาสน์ (n.) official and royal message See also: royal letter, autograph letter from a king to another government
ราชสาสน์ (n.) official and royal message See also: royal letter, autograph letter from a king to another government Syn. พระราชสาสน์
ส่งสาร (v.) send a message See also: send words, go and tell Syn. ส่งข่าวสาร Ops. รับสาร
สาสน (n.) message See also: letter, word, tidings
สาสน์ (n.) message See also: letter, word, tidings Syn. สาสน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุณ
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
I got your messageฉันได้รับข้อความของคุณ มีอะไรเหรอ
Did you get my message?คุณได้รับข้อความของฉันแล้วหรือยัง?
I'd like to leave a messageฉันอยากจะทิ้งข้อความไว้
Would you like to leave a message?คุณอยากจะฝากข้อความไว้ไหม?
Can you leave the message?คุณช่วยฝากข้อความไว้ได้ไหม?
Would you like to leave a message?คุณอยากจะทิ้งข้อความไว้ไหม?
Please call me as soon as you get this messageโปรดโทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you absolutely sure you left those messages for Mr. De Winter?เเน่ใจนะว่าเธอฝากข้อความ ไว้ให้คุณเดอ วินเทอร์เเล้ว
A message flutters to the ground. Will it be found?ข้อความที่ปลิวร่วงลงพื้นดิน จะมีใครได้อ่านหรือ?
I'll get a message to that girlfriend when the time is right.ฉันจะได้รับข้อความถึงแฟนสาวว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
And he wants you to give his message to the world?ท่านอยากให้คุณส่งข้อความให้ชาวโลก
You picked the wrong message boy.ท่านเลือกเด็กส่งข้อความผิดคน
I don't expect, I insist, that you print his message in your paper and give it the prominence it deserves.ไม่ใช่ ผมขอแนะนำให้นำข้อความนี้ พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของคุณ แล้วก็... ให้ผู้ที่นับถือได้อ่านกัน
I don't know if he'll show up again, but he gave me his message and--ผมไม่ทราบว่าท่านจะปรากฏอีกหรือไม่ แต่ท่านบอกข้อความของเขา
He is a supermarket manager from Tarzana, California who says that he has been instructed by God to spread the message that God lives and God cares.เขาเป็นผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ต จากทาร์ซานน่า เขาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขา เผยแพร่ข้อความว่า พระเจ้ามีตัวตนและท่านเป็นห่วง
I gave a message of encouragement, you passed it along, now we'll see.ผมส่งข้อความให้กำลังใจผู้คน คุณส่งข้อความต่อ
You coax a man into doing it to you, and a man gets the message fast.คุณ ชักชวน คนในการทำ มัน ให้ คุณ และ คนที่ได้รับข้อความ อย่าง รวดเร็ว
My message to you is the message I have given to your brothers everywhere.สิ่งที่ผมจะบอกพวกท่าน คือสิ่งที่ผมได้บอกพี่น้องทุกที่
By the way, all your messages are in the communication bay.โอ้โดยวิธีการที่ข้อความ ทั้งหมดของคุณ อยู่ในอ่าวสื่อสาร

*message* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
出错信息[chū cuò xìn xī, ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 出错信息 / 出錯信息] error message (computing)
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 留] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve
讯息传递中介[xùn xī chuán dì zhōng jiè, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 讯息传递中介 / 訊息傳遞中介] message transfer agent; MTA
讯息处理系统[xùn xī chǔ lǐ xì tǒng, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 讯息处理系统 / 訊息處理系統] Message Handling System; MHS
贺词[hè cí, ㄏㄜˋ ㄘˊ, 贺词 / 賀詞] message of congratulation
简讯[jiǎn xùn, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, 简讯 / 簡訊] newsletter; the news in brief; SMS message (used in Taiwan)
八八六[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, 八八六] Bye bye! (in chat room and text messages)
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 信息] information; news; message
音信[yīn xìn, ㄒㄧㄣˋ, 音信] message
音耗[yīn hào, ㄏㄠˋ, 音耗] message

*message* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon
インスタントメッセージ[, insutantomesse-ji] (n) instant message; IM
インターフェイスメッセージプロセッサー[, inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP
エラーメッセージ[, era-messe-ji] (n) {comp} error message
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
キープアライブメッセージ[, ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages)
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P)
セットアップメッセージ[, settoappumesse-ji] (n) {comp} SETUP message
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] (n) {comp} BMP; Batch Message Processing Program
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P)
ポップアップメッセージ[, poppuappumesse-ji] (n) {comp} pop-up message
メッセージハンドラ[, messe-jihandora] (n) {comp} message handler
メッセージボックス[, messe-jibokkusu] (n) {comp} message box
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] (n) {comp} message flow confidentiality
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] (n) {comp} message origin authentication
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] (n) {comp} message sequence integrity
一般教書[いっぱんきょうしょ, ippankyousho] (n) State of the Union message
交わし合う;交し合う[かわしあう, kawashiau] (v5u) to intercommunicate; to exchange (messages, vows, etc.)
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P)
人伝;人づて[ひとづて, hitodute] (n) hearsay; message
人文字[ひともじ, hitomoji] (n) arranging a group of people so as to form a character or spell out a message
使命[しめい, shimei] (n) mission; errand; message; (P)
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P)
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P)
口上[こうじょう, koujou] (n) (1) vocal message; speech; statement; (2) prologue at the start of a kabuki performance; (P)
哀詞[あいし, aishi] (n) message of condolence
回送IPメッセージ表示[かいそうアイピーメッセージひょうじ, kaisou aipi-messe-ji hyouji] (n) {comp} forwarded IP-message indication
国書[こくしょ, kokusho] (n) credentials; sovereign message
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P)
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] (n) {comp} stationary message source; stationary information source
弔詞[ちょうし, choushi] (n) message of condolence; memorial address
弔辞[ちょうじ, chouji] (n) message of condolence; memorial address; (P)
急信[きゅうしん, kyuushin] (n) urgent message or dispatch (despatch)
恵存[けいそん;けいぞん, keison ; keizon] (n) message appended to a note accompanying a gift, requesting the recipient to keep the gift at hand
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message
ボイスメッセージ[ぼいすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message
マルチブロックメッセージ伝送[マルチブロックメッセージでんそう, maruchiburokkumesse-ji densou] multi-block message transmission
メッセージキュー[めっせーじきゅー, messe-jikyu-] message queue
メッセージハンドラ[めっせーじはんどら, messe-jihandora] message handler
メッセージファイル[めっせーじふぁいる, messe-jifairu] message file
メッセージボックス[めっせーじぼっくす, messe-jibokkusu] message box
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling
メッセージ格納[メッセージかくのう, messe-ji kakunou] Message Store, MS
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication
メッセージ識別[メッセージしきべつ, messe-ji shikibetsu] message identification
メッセージ転送[メッセージてんそう, messe-ji tensou] Message Transfer, MT
メッセージ転送サービス[メッセージてんそうサービス, messe-ji tensou sa-bisu] message transfer service
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] Message Transfer Agent, MTA
メッセージ通信システム[メッセージつうしんシステム, messe-ji tsuushin shisutemu] Message Handling System, MHS
メッセージ通信処理[メッセージつうしんしょり, messe-ji tsuushinshori] Message Handling, MH
メッセージ通信処理サービス[メッセージつうしんしょりサービス, messe-ji tsuushinshori sa-bisu] message handling service
メッセージ通信処理システム[メッセージつうしんしょりシステム, messe-ji tsuushinshori shisutemu] Message Handling System, MHS
メッセージ通信処理環境[メッセージつうしんしょりかんきょう, messe-ji tsuushinshorikankyou] message handling environment
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity
公衆メッセージ通信処理サービス[こうしゅうメッセージつうしんしょりサービス, koushuu messe-ji tsuushinshori sa-bisu] public message handling service
単位料金区域[たんいりょうきんくいき, tan'iryoukinkuiki] message area (MA)
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages
回送IPメッセージ表示[かいそうIPメッセージひょうじ, kaisou IP messe-ji hyouji] forwarded IP-message indication
報告対象メッセージ[ほうこくたいしょうメッセージ, houkokutaishou messe-ji] subject message
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] stationary message source, stationary information source
格納メッセージ[かくのうメッセージ, kakunou messe-ji] stored-messages
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] stored message listing, MS
格納メッセージ削除[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] stored message deletion, MS

*message* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหรัดกัดติกา[n.] (ārātkattikā) EN: messenger FR: messager [m]
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages FR:
ฝากข้อความ[v. exp.] (fāk khøkhwā) EN: leave a message FR: laisser un message
อีเมล ; อีเมล์[n.] (īmēl ; īmē) EN: email = e-mail ; electronic mail ; e-mail address FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดข้อความไว้[v. exp.] (jot khøkhwā) EN: take a message FR: prendre un message
คำอวยพรปีใหม่[n. exp.] (kham ūay ph) EN: new year message FR: vœux du nouvel an [mpl]
ข่าวคราว[n.] (khāokhrāo) EN: news ; message ; information FR: nouvelle [f] ; message [m] ; information [f]
ข่าวสาร[n.] (khāosān) EN: news ; information ; message FR: nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; actualités [fpl] ; message [m]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: subject ; case ; matter ; story ; gist ; substance ; message FR: contenu [m] ; teneur [f] ; substance [f] ; message [m] ; important [m]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter ; item FR: message [m] ; texte [m]
ข้อความฝาก[n. exp.] (khøkhwām fā) EN: message FR:
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum FR: messager [m]
พระราชดำรัส[n.] (phrarātchad) EN: royal words ; royal speech FR: message royal [m]
พระราชสาสน์[n.] (phrarātchas) EN: King's letter ; royal letter ; royal message FR:
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sā) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald FR: messager [m]
ผู้ถือสาร[n. exp.] (phūtheū sān) EN: courier FR: messager [m]
ราชสาสน์[n.] (rātchasāt) EN: official and royal message FR:
สาร[n.] (sān) EN: message ; letter ; writing ; document FR: message [m] ; missive [f] ; écrit [m] ; lettre [f] ; pli [m] ; document [m]
สาสน์[n.] (sāt) EN: message ; letter ; word ; tidings FR: instruction [f] ; missive [f]
ส่งข่าว[v. exp.] (songkhāo) EN: send word ; send a message ; go and tell ; report FR: envoyer des nouvelles
วิทยุ[n.] (witthayu) EN: radio ; wireless ; radio message ; radio receiver FR: radio [f] ; transistor [m] ; récepteur radio [m]
บอกฝาก[v. exp.] (bøk fāk) EN: FR: laisser un message
เดินสาร[v.] (doēnsān) EN: FR: envoyer un message
พูดข้อความ[v. exp.] (phūt khøkhw) EN: FR: lancer un message

*message* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitmeldung {f}accompanying message
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message
automatische Ansage {f}recorded message
Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message
Speichervermittlung {f} (Telefon)message switching
Kurztelegramm {n}short message
Erfolgsmeldung {f}success message
Gebührenzählung {f}message accounting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *message*
Back to top