ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*membership*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น membership, -membership-

*membership* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
membership (n.) การเป็นสมาชิก See also: สมาชิกสภาพ, การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, การเข้าร่วม Syn. participation, affiliation, association
English-Thai: HOPE Dictionary
membership(เมม'เบอชิพ) n. สมาชิกภาพ,จำนวนสมาชิกทั้งหมด
English-Thai: Nontri Dictionary
membership(n) จำนวนสมาชิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
membershipสมาชิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Membershipสมาชิก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัตรสมาชิก (n.) membership card
สมาชิกภาพ (n.) membership
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A 180-degree window facing the golf course plus club membership costs less than a millionหน้าต่าง180 องศา หันเข้าสนามกอล์ฟ รวมทั้งราคาสมาชิกไม่ถึงล้าน
We have a very exclusive membership here.ที่นี่เรามีสมาชิกพิเศษอยู่หลายคน
I won't waive even a single cent from the membership, so start doing some exercises.ผมจะไม่ยอมให้ค่าสมาชิกเสียไปฟรีๆหรอก มาออกกำลังกันเถอะ
We are not going to return his membership fee even if he's not moving, etc..เราจะไม่คืนค่าสมาชิกให้เขา แม้ว่าเขาจะไม่ขยับอะไรเลยก็ตาม..
Do we have to pay a membership fee?เราต้องจ่ายค่าสมาชิกรึเปล่า
Looks like I have a fan club, membership of one.ดูเหมือนผมมีแฟนคลับซะด้วย สมาชิกมีหนึ่งคน
In addition, the board is extending membership privileges to you.อ้อ นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการ อยากให้เธอเป็นสมาชิกของที่นี่
I got an NRA membership in my pocket and a shotgun over the fireplace, so get out...ชั้นมีบัตรเม็มเบอร์สมาคมปืน อยู่ในกระเป๋านะโว้ย แล้วก้อมีลูกซองบนหิ้งด้วย ออกไปซะ
I've got an NRA membership in my pocket and a shotgun over the fireplace, so get out of here before I...ชั้นมีบัตรเม็มเบอร์สมาคมปืน อยู่ในกระเป๋านะโว้ย แล้วก้อมีลูกซองบนหิ้งด้วย ออกไปซะ
No kiddie porn, no membership to illicit websites, no dubious emails, no chat room history.ไม่มีของลามกอนาจาร ไม่มีสมาชิกเวปผิดกฏหมาย ไม่มีอีเมล์น่าสงสัย ไม่มีประวัติของห้องแชท
Yeah, factor in membership fees, downloads, she's making three times that much.ใช่ ปัจจัยค่าภาษีของสมาชิก การขนส่ง เธอหาเงินได้ถึงสามครั้งนั่นมากพอ
Why would you pay for a three-Year gym membership And only go twice?ทำไมคุณถึงจ่ายเงินค่าสมาชิกยิมราย 3 ปีแต่ไปแค่ 2ครั้ง

*membership* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, 接纳 / 接納] admit (into membership of an organization)
会友[huì yǒu, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, 会友 / 會友] membership

*membership* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンバーシップ;メンバシップ[, menba-shippu ; menbashippu] (n) membership
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society
会員[かいいん, kaiin] (n) member; the membership; (P)
会員制[かいいんせい, kaiinsei] (n) membership system
会員券[かいいんけん, kaiinken] (n) membership card
会員登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n,vs) membership registration; subscription; member enrolment
会員章[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership badge
会員規約[かいいんきやく, kaiinkiyaku] (n) membership agreement (e.g. for a credit card)
会員証[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership certificate
員外[いんがい, ingai] (n) non-membership
[せき, seki] (n,n-suf) (1) (sens) one's family register; one's domicile; (2) membership (club, party, etc.); (P)

*membership* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchi) EN: membership card FR: carte de membre [f] ; carte d'adhérent [m]
ฟังก์ชันภาวะสมาชิก[n. exp.] (fangchan ph) EN: membership function FR:
ค่าบำรุง[n. exp.] (khā bamrung) EN: subscription ; membership fee ; donation FR:
ค่าสมาชิก[n. exp.] (khā samāchi) EN: membership fee FR: cotisation de membre [f]
หมายเลขสมาชิก[n. exp.] (māilēk samā) EN: membership number FR: numéro de membre [m]
รับสมัครสมาชิก[X] (rapsamak sa) EN: subscriptions invited ; membership offered FR:
สมาชิกภาพ[n.] (samāchikkap) EN: membership FR: adhésion [f]
สมัครสมาชิก[v. exp.] (samak samāc) EN: apply for a membership ; sign up for ; subscribe (to) FR: s'abonner
ทะเบียนสมาชิก[n. exp.] (thabīen sam) EN: membership roster FR: liste des membres [f]
วันที่เป็นสมาชิก[n. exp.] (wanthī pen ) EN: membership date FR: date d'adhésion [f]

*membership* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitgliedsbeitrag {m}membership fee
Mitgliedskarte {f}membership card
Mitgliedsnummer {f}membership number
Parteibuch {n}membership book

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *membership*
Back to top