ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*maternal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น maternal, -maternal-

*maternal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maternal (adj.) ซึ่งมีลักษณะเหมือนมารดา See also: โดยผ่านมารดา, ซึ่งได้มาจากมารดา, เหมือนแม่, อย่างแม่ Syn. motherly, parental
maternal (adj.) เกี่ยวกับมารดา See also: ทางแม่, ด้านมารดา, ฝ่ายมารดา Syn. parental
maternally (adv.) ทางมารดา
English-Thai: HOPE Dictionary
maternal(มะเทอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับมารดา, See also: maternalism n. maternalistic adj. maternally adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
maternal(adj) เกี่ยวกับมารดา,ดุจมารดา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maternal-แม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternal death rateอัตราตายของมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood Pressure, Placental, Maternalความดันเลือดของรกด้านมารดา [การแพทย์]
Maternal Ageวัยของมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร, อายุมารดา [การแพทย์]
Love, maternalความรักของแม่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างมารดา (n.) maternal
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ฝ่ายมารดา (n.) maternal Syn. ข้างมารดา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How will I ever cope?" You know... I think we have to dispense with the myth... that some are born with the maternal instinct... and others are not."ฉันจะรับมืออย่างไรดี " รู้ไหม ฉันว่าเรามาแชร์ความคิดเรื่องตำนาน ที่ว่าผู้หญิงบางคนเกิดมามีสัญชาติญาณความเป็นแม่
That the maternal instinct is so strong,สัญชาตญาณความเป็นแม่มันแรง
Even they have more maternal instinct than Danielle.ถึงสัตว์พวกนั้นจะมีสัญชาตญาณความเป็นแม่แบบแดเนียล
DO YOU HAVE ONE MATERNAL BONE IN YOUR ENTIRE BODY?แม่มีความรูสึกรู้สาอะไรบ้างไม๊?
It's downright maternal. I'm not maternal.อย่างเป็นแม่คนเลยนะ /N ไม่ใช่ฉันย่ะ
I am your Aunt Ok Hee. Your maternal Aunt Ok Hee.ฉันเป็นน้าของเธอ อ็อกฮี น้าแท้ๆของเธอ อ็อกฮี.
And what is it you know about maternal instinct?แล้วมันอะไรกันล่ะ ที่คุณรู้จัก เกี่ยวกับสัญชาตญาณของคนเป็นแม่
WITH GOOD JUDGMENT, MORALS AND MATERNAL INSTINCT?และตอนที่หล่อนบอกว่าจะจัดการเอง
We can match the maternal dna with the babies in the system.กับเด็กที่อยู่ในระบบ
Yeah, maternal instincts, I guess.ใช่ สัญชาตญาณของคนเป็นแม่น่ะ ฉันว่านะค่ะ
And you are too maternal to not have children.เธอเหมือนแม่เธอเกินไป ที่ไม่อยากมีลูก
Her maternal grandfather was the president of Dae Han Shipbuilding Co.คุณตาของเธอเป็นประธานบริษัทต่อเรือ แดฮัน

*maternal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表姊妹[biǎo zǐ mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄗˇ ㄇㄟˋ, 表姊妹] father's sister's daughters; maternal female cousin
外祖父[wài zǔ fù, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, 外祖父] maternal grandfather (i.e. mother's father)
姥爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, 姥爷 / 姥爺] maternal grandfather
母系[mǔ xì, ㄇㄨˇ ㄒㄧˋ, 母系 / 母係] maternal; matriarchal
老老[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 老老] maternal grandmother; same as 姥姥
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 舅] maternal uncle
阿姨[ā yí, ㄚ ㄧˊ, 阿姨] maternal aunt; step-mother
外公[wài gōng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄥ, 外公] (informal) mother's father; maternal grandfather
外婆[wài pó, ㄨㄞˋ ㄆㄛˊ, 外婆] (informal) mother's mother; maternal grandmother
外祖母[wài zǔ mǔ, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 外祖母] mother's mother; maternal grandmother
妗子[jìn zi, ㄐㄧㄣˋ ㄗ˙, 妗子] (informal) mother's brother's wife; maternal uncle's wife
姥姥[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 姥姥] (informal) mother's mother; maternal grandmother
姥爷[mǔ yé, ㄇㄨˇ ㄧㄝˊ, 姥爷 / 姥爺] mother's father, maternal grandfather
姨妈[yí mā, ㄧˊ ㄇㄚ, 姨妈 / 姨媽] (informal) mother's sister; maternal aunt
姨母[yí mǔ, ㄧˊ ㄇㄨˇ, 姨母] mother's sister; maternal aunt
老爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, 老爷 / 老爺] (informal) maternal grandfather; mother's father
舅母[jiù mǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄨˇ, 舅母] wife of mother's brother; aunt; maternal uncle's wife
舅父[jiù fù, ㄐㄧㄡˋ ㄈㄨˋ, 舅父] mother's brother; maternal uncle
舅舅[jiù jiu, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄡ˙, 舅舅] (informal) mother's brother; maternal uncle
[lǎo, ㄌㄠˇ, 姥] grandma (maternal)

*maternal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外戚[がいせき, gaiseki] (n) maternal relative
外祖母[がいそぼ, gaisobo] (n) maternal grandmother
外祖父[がいそふ, gaisofu] (n) maternal grandfather
母の愛[ははのあい, hahanoai] (n) maternal love
母子手帳[ぼしてちょう, boshitechou] (n) maternal and child health handbook
母性愛[ぼせいあい, boseiai] (n) maternal love
母性本能[ぼせいほんのう, boseihonnou] (n) maternal instinct
母性遺伝[ぼせいいでん, boseiiden] (n) maternal inheritance
母権[ぼけん, boken] (n) maternal rights
母物[ははもの, hahamono] (n) story of maternal love
母系[ぼけい, bokei] (n,adj-no) maternal line; mother's side of the family
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal

*maternal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุณตา[n.] (khun tā) EN: grandfather (maternal – form.) FR: grand-père maternel (form.) [m]
คุณยาย[n.] (khun yāi) EN: grandmother (maternal – form.) FR: grand-mère maternelle [f] (form.)
มาตุ-[pref.] (mātu-) EN: Maternal ; relating to mother FR: maternel
สัญชาตญาณความเป็นแม่[n. exp.] (sanchāttayā) EN: maternal instinct FR: instinct maternel [m]
ตา[n.] (tā) EN: maternal grandfather ; grandfather ; grandpa ; old man FR: grand-père maternel [m] ; grand-père [m] ; vieil homme [m] ; papy [m] (inf.) ; papi [m] (inf.) ; pépé [m] (pop.)
ยาย[n.] (yāi) EN: grandmother (maternal) ; grandma ; mother's mother FR: grand-mère maternelle [f] ; mamie [f] (fam.) ; mammy [f] (fam.) ; mémé [f] (fam.) ; mémère [f] (pop.)
ยายทวด[n.] (yāithūat) EN: maternal great-grandmother FR:

*maternal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutterinstinkt {m}maternal instinct
mütterlich {adv}maternally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *maternal*
Back to top