ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mainland*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mainland, -mainland-

*mainland* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mainland (n.) แผ่นดินใหญ่ Syn. land
English-Thai: HOPE Dictionary
mainland(เมน'แลนดฺ'-เลินดฺ) n. แผ่นดินใหญ่, See also: mainlander n.
English-Thai: Nontri Dictionary
mainland(n) พื้นแผ่นดินใหญ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่นดินใหญ่ (n.) mainland
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The guys from the TV station on the mainland are here.พวกคนจากสถานีโทรทัศน์ จากเเผนดินใหญมากันเเล้ว
You know, the power's off on the mainland now, in case you haven't heard.ที่นั่นไฟดับหมดแล้ว นายไม่รู้เหรอ
But you are about to cross an invisible border into mainland China.แต่คุณกำลังจะข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่
Why don't you go back to the mainland to recoup?ทำไมไม่กลับไปที่กำลังพล ของคุณที่แผ่นดินใหญ่..
If you're going back to the mainland, you should probably get started.ถ้าคุณอยากกลับแผ่นดินใหญ่ คุณควรเริ่มได้แล้ว
Do you really think we're going to make it to the mainland with all those swells?นายคิดจริงๆ หรอว่า เราจะไปถึงฝั่งด้วยกันได้หมดทุกคนน่ะ
The cable from the mainland was cut.สายไฟจากแผ่นดินใหญ่ถูกตัด
No one from the mainland is gonna notice if they don't hear from us for a few days.ถึงแม้เราจะไม่ติดต่อไปที่ฝั่งสองสามวัน ก็ไม่มีคนรู้หรอก
The storm's hitting the mainland like a hammer.พายุเข้าถล่มแผ่นดินใหญ่รุนแรงมาก
Two weeks on the mainland he walks into a bar and stabs three men to death.สองสัปดาห์ผ่านไป เขาเดินเข้าไปในบาร์ แล้วแทง คน 3 คน ตาย
They can't just hop a ferry, scoot over to the mainland and wreak havoc.พวกเขาโดดขึ้นเรือข้ามฟาก ไปแผ่นดินใหญ่ ได้ที่ไหนกัน
If you'd gotten it to the mainland, you could have blown the lid off this place.ถ้าคุณกลับไปที่แผ่นดินใหญ่ คงสั่งปิดที่นี่ได้

*mainland* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大陆[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, 大陆 / 大陸] continent; mainland (esp. of China); mainland China; refers to People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国
大陆话[dà lù huà, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, 大陆话 / 大陸話] Mainland Chinese (language)
两岸[liǎng àn, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ, 两岸 / 兩岸] bilateral; both shores; both sides; both coasts; Taiwan and mainland
中国大陆[Zhōng guó dà lù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, 中国大陆 / 中國大陸] Chinese mainland
鞑靼海[Dá dá hǎi, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄏㄞˇ, 鞑靼海 / 韃靼海] Straits of Tartary between Sakhalin and Russian mainland

*mainland* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一国二制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong)
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu)
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China
有夏[ゆうか, yuuka] (n) (obsc) Mainland China
本土[ほんど, hondo] (n) mainland; one's home country; the country proper; (P)
渡来神[とらいしん, toraishin] (n) (See 渡来) deity that originated on the Asian mainland, particulalry the Korean Peninsula, during the Yayoi or Kofun Periods (e.g. Ame no Hiboko)
香港返還[ほんこんへんかん, honkonhenkan] (n) return of Hong Kong (to mainland China)

*mainland* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีนแผ่นดินใหญ่[n. exp.] (Jīn phaendi) EN: Mainland China FR: Chine continentale [f]
คนจีนแผ่นดินใหญ่[n. exp.] (khon Jīn ph) EN: Mainland Chinese FR: Chinois continentaux [mpl]
เลียงผาเหนือ[n. exp.] (līengphā ne) EN: Chinese serow ; Southwest china serow ; mainland serow FR: Capricornis milneedwardsii
แผ่นดินใหญ่[n. exp.] (phaendin ya) EN: mainland FR:
ภาคพื้น[n.] (phākpheūn) EN: ground ; mainland ; region FR: continent [m]
ภาคพื้นทวีป[n. exp.] (phākpheūn t) EN: mainland FR:
ภาคพื้นยุโรป[n. prop.] (phākpheūn Y) EN: continental Europe ; mainland Europe FR: Europe continentale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mainland*
Back to top