ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mainland-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mainland, *mainland*,

-mainland- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The guys from the TV station on the mainland are here.พวกคนจากสถานีโทรทัศน์ จากเเผนดินใหญมากันเเล้ว
You know, the power's off on the mainland now, in case you haven't heard.ที่นั่นไฟดับหมดแล้ว นายไม่รู้เหรอ
But you are about to cross an invisible border into mainland China.แต่คุณกำลังจะข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่
Why don't you go back to the mainland to recoup?ทำไมไม่กลับไปที่กำลังพล ของคุณที่แผ่นดินใหญ่..
Do you really think we're going to make it to the mainland with all those swells?นายคิดจริงๆ หรอว่า เราจะไปถึงฝั่งด้วยกันได้หมดทุกคนน่ะ
The cable from the mainland was cut.สายไฟจากแผ่นดินใหญ่ถูกตัด
No one from the mainland is gonna notice if they don't hear from us for a few days.ถึงแม้เราจะไม่ติดต่อไปที่ฝั่งสองสามวัน ก็ไม่มีคนรู้หรอก
The storm's hitting the mainland like a hammer.พายุเข้าถล่มแผ่นดินใหญ่รุนแรงมาก
Two weeks on the mainland he walks into a bar and stabs three men to death.สองสัปดาห์ผ่านไป เขาเดินเข้าไปในบาร์ แล้วแทง คน 3 คน ตาย
They can't just hop a ferry, scoot over to the mainland and wreak havoc.พวกเขาโดดขึ้นเรือข้ามฟาก ไปแผ่นดินใหญ่ ได้ที่ไหนกัน
But it held an airfield vital To the planned invasion of mainland Japan.เพื่อใช้ในการบุกญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่
But you gotta just hold it in till you get to the mainland again.ลูกนี่ช่าง.. เดี๋ยวผมจะไปหาคุณนะ โอเค โอเค..

-mainland- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大陆[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, 大陆 / 大陸] continent; mainland (esp. of China); mainland China; refers to People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国
大陆话[dà lù huà, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, 大陆话 / 大陸話] Mainland Chinese (language)

-mainland- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一国二制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong)
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China
有夏[ゆうか, yuuka] (n) (obsc) Mainland China
香港返還[ほんこんへんかん, honkonhenkan] (n) return of Hong Kong (to mainland China)

-mainland- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีนแผ่นดินใหญ่[n. exp.] (Jīn phaendi) EN: Mainland China FR: Chine continentale [f]
คนจีนแผ่นดินใหญ่[n. exp.] (khon Jīn ph) EN: Mainland Chinese FR: Chinois continentaux [mpl]
เลียงผาเหนือ[n. exp.] (līengphā ne) EN: Chinese serow ; Southwest china serow ; mainland serow FR: Capricornis milneedwardsii
แผ่นดินใหญ่[n. exp.] (phaendin ya) EN: mainland FR:
ภาคพื้น[n.] (phākpheūn) EN: ground ; mainland ; region FR: continent [m]
ภาคพื้นทวีป[n. exp.] (phākpheūn t) EN: mainland FR:
ภาคพื้นยุโรป[n. prop.] (phākpheūn Y) EN: continental Europe ; mainland Europe FR: Europe continentale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mainland-
Back to top