ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*kink*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น kink, -kink-

*kink* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kink (n.) ตำหนิ See also: ข้อบกพร่อง Syn. eccentricity Ops. perfection, ideal
kink (vt.) ทำให้หยิกหยอง See also: ทำให้เป็นปม, ทำให้เป็นรอยขด
kink (n.) รอยขด See also: ปม
kink (vi.) หยิกหยอง See also: ้เป็นปม, เป็นรอยขด
kink (n.) อาการปวดกล้ามเนื้อ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. mascular spasm
kink up (phrv.) ทำให้โค้งงอขึ้น See also: งอขึ้น
kinkajou (n.) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง มีถิ่นอาศัยในทวีปอเมริกากลางและใต้ Syn. honey bear
kinky (adj.) ที่เป็นม้วนขด See also: ที่ขดตัว Syn. tightly coiled
skink (n.) จิ้งเหลน
English-Thai: HOPE Dictionary
kink(คิงคฺ) n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,หงิกงอ,ข้อบกพร่อง,รอยด่างพร้อย,อาการปวด,กล้ามเนื้อที่คอหรือหลัง,ความคิดประหลาด v. ทำให้งอ,กลายเป็นงอ, Syn. bend,curl,quirk
kinkajou(คิง'คะจู) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชอบขึ้นต้นไม้หางของมันใช้จับกิ่งไม้ได้เหมือนลิง
kinkle(คิง'เคิล) n. ปมเล็ก,ขมวดเล็ก
kinky(คิง'คี) adj. เต็มไปด้วยส่วนที่งอหรือคด, (ผม) หยิก,ผิดปกติ,วิปริต.
skink(สคิงคฺ) n. จิ้งเหลน, Syn. lizard
English-Thai: Nontri Dictionary
kink(n) ขมวด,ปม,ส่วนโค้ง,ข้อบกพร่อง,รอยด่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kink foidชั้นหินคดโค้งยอดแหลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinkปม [การแพทย์]
Kinky Hair Syndromeกลุ่มอาการคิงกีแฮร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิ้งเหลน (n.) skink See also: scincoid lizard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First time I saw you, I knew you were kinky, Paige.ไม่ต้องเกรงใจ นี่ไงเซอร์ไพส
Sounds kinky, looks like a fog bank about 1 0 miles out and it's moving straight towards us.แบบไหนล่ะ มันดูเหมือนกลุ่มหมอก ราวๆ 10 ไมล์ห่างจากฝั่ง และกำลังมุ่งหน้าตรงดิ่งมาหาเรา
Whoa, this isn't kinky yet?ว้าว สิ่งนี้ไม่มีส่วนที่งอหรือคดเลย
Oh, you're into the kinky stuff, huh?คุณชอบเล่นของล่ะสิ ฮึ
Sorry, I'm just working out the kinks. You know, it's a new car.ขอโทษที ,ผมต้องจูนอะไรหน่อย แบบว่า ,รถมันใหม่น่ะ
That is really kinky and weird.มันดูรุงรังและก็แปลกดี
Does it bother you coming out nude onstage every night... - and doing all the kinky sex scenes?คุณอึดอัดมั้ยที่ต้องเล่นฉากนู้ดทุกคืน และก็เล่นฉากเซ็กส์แบบนั้น
You really don't like me now, do you? Kinky shit.คุณอาจจะชอบผมจริงๆก็ได้ ใครจะรู้? โรคจิตชัดๆ
. -I did some Kinks stuff.- ผมเคยทำให้ "คิงค์ส" มาบ้างนะ
I should have g ckinkilled miguel when I had the chance.ผมน่าจะฆ่ามิเกลซะ ตอนที่มีโอกาส
And if they want kinky,well,I give them their choice from the toy box.ถ้าพวกเขาอยากจะซุกซน ผมจะให้เขาเลือกของแบบนั้นจากทอยบ๊อกซ์
[THE KINKS' A WELL RESPECTED MAN PLAYS]A Well Respected Man The Kinks

*kink* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yín, ˊ, 淫] excessive; wanton; lewd; kinky; obscene

*kink* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
キンカジュー[, kinkaju-] (n) kinkajou (Potos flavus)
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir)
キンキーブーツ[, kinki-bu-tsu] (n) kinky boots; (P)
キンキールック[, kinki-rukku] (n) kinky look
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
コンピュータ緊急対応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC
スキンクリーム[, sukinkuri-mu] (n) skin cream
スキンケア[, sukinkea] (n) skin care; (P)
ダウ平均株価[ダウへいきんかぶか, dau heikinkabuka] (n) Dow-Jones average; (P)
ダウ式平均株価[ダウしきへいきんかぶか, dau shikiheikinkabuka] (n) Dow-Jones averages
チキンカツ[, chikinkatsu] (n) chicken cutlet
チキンカツレツ[, chikinkatsuretsu] (n) chicken cutlet
ナッシュ均衡[ナッシュきんこう, nasshu kinkou] (n) Nash equilibrium
一般均衡理論[いっぱんきんこうりろん, ippankinkouriron] (n) general equilibrium theory
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region)
不均衡[ふきんこう, fukinkou] (adj-na,n) imbalance; disparity; out of balance; inequality; (P)
今古[きんこ, kinko] (n) now and anciently
僅々;僅僅[きんきん, kinkin] (adv) merely; no more than
勤倹[きんけん, kinken] (n) industry; diligence; frugality
勤倹の風[きんけんのふう, kinkennofuu] (n) custom (habit) of diligence and thrift
勤倹力行[きんけんりっこう, kinkenrikkou] (n,vs) work hard and practice frugality
勤恪[きんかく, kinkaku] (n) faithful service
勤苦[きんく, kinku] (n,vs) toil and hardship
南京鉋;南京かんな[なんきんかんな, nankinkanna] (n) spokeshave; spoke shave
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit
均衡[きんこう, kinkou] (n,vs) equilibrium; balance; (P)
均衡予算[きんこうよさん, kinkouyosan] (n) balanced budget
均衡予算乗数[きんこうよさんじょうすう, kinkouyosanjousuu] (n) balanced budget multiplier
均衡価格[きんこうかかく, kinkoukakaku] (n) equilibrium price
均衡経済[きんこうけいざい, kinkoukeizai] (n) balanced economy
常勤講師[じょうきんこうし, joukinkoushi] (n) (See 非常勤講師) (full-time) lecturer
平均棍[へいきんこん, heikinkon] (n) halter; haltere (small balancing organ on a two-winged fly)
当座預金口座[とうざよきんこうざ, touzayokinkouza] (n) checking account; cheque account
彫金家[ちょうきんか, choukinka] (n) (See 彫金師・ちょうきんし) metal carver; chaser; engraver
心筋梗塞[しんきんこうそく, shinkinkousoku] (n) heart attack; myocardial infarction
急性心筋梗塞[きゅうせいしんきんこうそく, kyuuseishinkinkousoku] (n) acute myocardial infarction; AMI
拡大均衡[かくだいきんこう, kakudaikinkou] (n) an expanded or expanding equilibrium; (P)
接近経路[せっきんけいろ, sekkinkeiro] (n) avenue of approach
Japanese-English: COMDICT Dictionary
単位料金区域[たんいりょうきんくいき, tan'iryoukinkuiki] message area (MA)
平均化[へいきんか, heikinka] balance (vs)
平均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] mean time to repair, MTTR
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.)
最近稼働[さいきんかどう, saikinkadou] recent activity
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] severity
課金機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ปริมณฑล English: suburbs
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ชานเมือง English: outskirts

*kink* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาเช้ากินค่ำ[v.] (hāchāokinkh) EN: live from hand to mouth FR:
จั๊กเล้อ[n.] (jakloē) EN: skink FR:
จิ้งเหลน[n.] (jinglēn) EN: skink ; scincoid lizard FR: scinque [m]
จิ้งเหลนบ้าน[n. exp.] (jinglēn bān) EN: East Indian brown mabuya ; Many-lined sun skink ; Many-striped skink ; Common sun skink ; Golden skink ; Eutropis multifasciata FR: Eutropis multifasciata
จิ้งเหลนด้วง[n.] (jinglēnduan) EN: Worm skink ; Legless lizard ; Dibamidae FR: Dibamidae
จิ้งเหลนลายอินโดจีน[n. exp.] (jinglēn lāi) EN: Common striped Skink ; Lipinia vittigera FR: Lipinia vittigera
กำลังกินกำลังนอน[adv.] (kamlangkink) EN: in childhood ; growing up FR:
กินกำไร[v.] (kinkamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage ; make easy profit ; pocket money FR: rechercher un profit exagéré
กินแขก[v.] (kinkhaēk) EN: go to a wedding banquet FR: participer à un banquet de noces
กินขาด[v.] (kinkhāt) EN: be superior ; be much better ; be much superior ; win hands down FR: être supérieur ; surpasser
กินเครา[n.] (kinkhrao) EN: [a kind of bird in literature] FR:
กินขวา[v.] (kinkhwā) EN: exceed in the right side ; be too far on the right ; be inclined to the right ; pull to the right ; wear away on the right side FR: déborder à droite ; pencher à droite ; être trop à droite
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend to ; encompass ; have meanings ; have implications FR:
กินความถึง[v. exp.] (kinkhwām th) EN: comprise ; cover FR:
กินแกลบกินรำ[adj. (loc.)] (kinklaēpkin) EN: stupid FR: idiot
กินเกลือกินกะปิ[adj. (loc.)] (kinkleūakin) EN: stupid FR: idiot
กินกริบ[v.] (kinkrip) EN: corrupt ; be venal ; embezzle FR:
กินกุ้งน้อย[n.] (kinkungnøi) EN: Murdannia nudiflora FR: Murdannia nudiflora
กอย[n. prop.] (Køi ) EN: [Malay native with dark complexion and kinky hair] FR:
เมื่อกินข้าวเสร็จ[adv.] (meūa kinkhā) EN: FR: après avoir mangé
ผมหงิก[n. exp.] (phom ngik) EN: kinky hair ; curly hair FR:
ผมหยิก[n. exp.] (phom yik) EN: curly hair ; wavy hair ; kinky hair FR: cheveux frisés [mpl] ; cheveux bouclés [mpl] ; coiffure bouclée [f]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]
โต๊ะกินข้าว[n. exp.] (to kinkhāo) EN: dining table FR: table à manger [f]
แย้[n.] (yaē) EN: Butterfly lizards ; Small-scaled lizards ; Ground lizards ; Butterfly agamas ; skink ; Leiolepis FR: Leiolepis
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink FR: étendre ; déployer
หยิก[v.] (yik) EN: curl ; wave ; kink FR: friser ; boucler
หยิก[adj.] (yik) EN: curly ; wavy ; kinky ; wooly ; frizzy FR: frisé ; crépu

*kink* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tand {m}; Kinkerlitzchen
verrückt; sexy {adj} (Mode)kinky (fashion)
Abartigkeit {f}kinkiness
Macke {f}kink

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *kink*
Back to top