ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-kink-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น kink, *kink*,

-kink- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, really. Because everyone who met Stan in the last 300 years knew he had a kink about slaughtering humans.อ้อ งั้นเหรอ เพราะทุกคนที่รู้จักสแตนตลอด 300 ปี
It's got a bit of a kink to it. [chuckles] Don't screw it up.แต่มันออกปรับตัวยากนิดหน่อยนะ อย่าทำพังเสียล่ะ
Aww, did I put a kink in your master plan?โอ้ว ผมทำให้แผนการใหญ่ของคุณสะดุดเหรอ?
Aww. Did I put a kink in your master plan?โอ้ว ผมทำให้แผนการใหญ่ของคุณสะดุดเหรอ?
You put a rather large kink in my plans, sweetheart.เธอทำให้แผนการณ์ฉัน ปั่นป่วนไปหมด ที่รัก
Hmm. Exactly what kind of kink are you into here, Ty?ที่จริงแล้วนายต้องการอะไร ถึงมาที่นี้ ไทเลอร์?
Would you prefer the kink of watching your father do it with fake Charlie again?เธอต้องการอาการปวด ที่มองดูพ่อทำมันกับชาลีตัวปลอมอีก?
Maybe I ruined your karma or put a kink in your plan to achieve enlightenment and come back as a butterfly or whatever Buddhists do.บางทีฉันอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณ ทำให้แผนคุณ ที่จะตรัสรู้และกลับชาติมาเกิดเป็นผีเสื้อ ตามที่พุทธศาสนาเชื่อ
Would you prefer the kink of watching your father do it with Fake Charlie again?เธอต้องการอาการปวด ที่มองดูพ่อทำมันกับชาลีตัวปลอมอีก?

-kink- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หยิก[v.] (yik) EN: curl ; wave ; kink FR: friser ; boucler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -kink-
Back to top