ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*instructor*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น instructor, -instructor-

*instructor* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instructor (n.) ครูผู้สอน See also: อาจารย์, ครู, ผู้สอน Syn. teacher, trainer, educator
private instructor (n.) ครูพิเศษ See also: ครูส่วนตัว Syn. tutor
English-Thai: HOPE Dictionary
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
English-Thai: Nontri Dictionary
instructor(n) ครู,ผู้แนะนำ,ผู้ฝึก,อาจารย์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิศาปาโมกข์ (n.) famous instructor See also: great teacher
อาจารย์พิเศษ (n.) special instructor
เกจิอาจารย์ (n.) instructor See also: teacher, expert Syn. อาจารย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I owe my introduction to the art of war to my instructors at No.212 OCTU.อาจารย์ของฉันที่ 212 โอซีทียู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Couldn't your drill instructor do something?ทำอะไรกับมันได้หรือไม่ เช่นกระทุ้งรวดเร็วขึ้นไม้เท้า
Class is Pain 101. Your instructor is Casey Jones.ชั้นเป็นความเจ็บปวดที่ 101 อาจารย์ของคุณคือเคซี่ย์โจนส์
...enjoy our hot springs.... ...the instructor will teach you thoroughly.......มีความสุขกับฤดูใบไม้ผลิของเรา... . ...อาจารย์จะสอนคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง...
One must pause to consider why Miss Katherine Watson instructor in the Art History department has decided to declare war on the holy sacrament of marriage.เราต้องหยุดเพื่อพิจารณา ว่าทำไมแคทเธอรีน วัตสัน... อาจารย์ในคณะประวัติศาสตร์ศิลป์... ถึงได้ประกาศสงครามกับชีวิตแต่งงาน
It is with great pleasure that we invite you to return as an instructor in the Art History department for the 1 954-1 955 academic year.เรามีความยินดียิ่ง... ที่จะเชิญคุณ... กลับมาเป็นอาจารย์...
So the Beach Club Marbella, tennis instructor. Stanford House.ครูฝึกสอนเทนนิส ที่บีชคลับ-มาเบลล่า
I think Chris would be the perfect instructor for you, and he's very patient.-สวัสดีครับ สบายมากครับ ผมคิดว่าคริส น่าจะมีคำแนะนำที่ดีให้กับคุณได้
You were her instructor, not her handler.นายเป็นครู ไม่ใช่หัวหน้า
You and your samba... a dance instructor... a month at acting school to become an actor...พ่อ กับการเต้นแซมบ้าของพ่อ.. ครูสอนเต้นรำ เดือนนึงในโรงเรียนสอนการแสดง เพื่อที่จะเป็นนักแสดง ยังจำมันได้อยู่รึเปล่า
The instructor contacted the FBI directly which brought them to my attention.ครูฝึกติดต่อกับเอฟบีไอโดยตรง ซึ่งทำให้มันอยู่ในความสนใจผม
The world's greatest Ping-Pong instructor owns a takeout restaurant?ของโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สอนปิงปอง เจ้าของร้านอาหารที่ซื้อกลับบ้านได้หรือไม่

*instructor* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, 指导者 / 指導者] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor
教练[jiào liàn, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ, 教练 / 教練] instructor; sports coach; trainer
讲师[jiǎng shī, ㄐㄧㄤˇ ㄕ, 讲师 / 講師] instructor; lecturer
教员[jiào yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, 教员 / 教員] teacher; instructor

*instructor* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インストラクター[, insutorakuta-] (n) instructor; (P)
大師範[だいしはん, daishihan] (n) master; grandmaster; senior instructor
専任講師[せんにんこうし, senninkoushi] (n) full-time lecturer; instructor
師範[しはん, shihan] (adj-na,n) instructor; (fencing) teacher; model; (P)
師範代[しはんだい, shihandai] (n) assistant instructor
指南役[しなんやく, shinanyaku] (n) instructor
指南番[しなんばん, shinanban] (n) instructor
指導員[しどういん, shidouin] (n) instructor; advisor; adviser
教官[きょうかん, kyoukan] (n) teacher; instructor; professor; (P)
習うより慣れよ[ならうよりなれよ, narauyorinareyo] (exp) practice makes perfect (implying that it is better to learn from personal experience than from an instructor)

*instructor* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; mentor ; ajan ; ajarn FR: professeur [m, f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor FR:
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbān) EN: lecturer ; instructor FR:
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
เกจิอาจารย์[n.] (kēji-ājān) EN: instructor ; specialist ; master of the occult FR:
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f] ; prof [m, f] (fam.)
ครูบาอาจารย์[n. exp.] (khrū bā ājā) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher ; teaching profession FR:
ครูฝึก[n.] (khrūfeuk) EN: trainer ; coach ; coacher ; instructor FR: entraîneur [m] ; entraîneuse [f]
ครูการบิน[n. exp.] (khrū kān bi) EN: flight instructor FR: instructeur de vol [m]
ครูผู้สอน[n. exp.] (khrū phūsøn) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher FR: enseignant [m]
ครูประจำชั้น[n. exp.] (khrū prajam) EN: class teacher ; class instructor FR: professeur titualire [m] ; titulaire de classe [m]
ครูสอนดำน้ำ[n. exp.] (khrū søn da) EN: diving instructor FR: moniteur de plongée [m] ; instructeur de plongée [m]
คุณครู[n.] (khunkhrū) EN: teacher ; instructor ; professor FR: instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseigannte [f]
คุรุ[n.] (khuru) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru FR: professeur [m]
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master ; mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator FR: éducateur [m]
ผู้ฝึกสอน[n.] (phūfeuksøn) EN: coach ; trainer ; instructor FR: entraîneur [m] ; coach [m] (anglic.)
ผู้สอน[n.] (phūsøn) EN: teacher ; instructor FR: enseignant [m] ; enseignante [f] ; instructeur [m]
วิทยาจารย์ [n. exp.] (witthayājān) EN: instructor FR:

*instructor* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kursleiter {m}course instructor; teacher
Fluglehrer {m}pilot instructor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *instructor*
Back to top