ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*insider*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insider, -insider-

*insider* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insider (n.) คนภายใน See also: คนใน, คนวงใน, ผู้รู้เรื่องภายใน
English-Thai: HOPE Dictionary
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนภายใน (n.) insider See also: member Syn. บุคคลภายใน Ops. คนนอก
คนวงใน (n.) insider See also: confidant Syn. คนใน, วงใน Ops. คนนอก
คนวงใน (n.) insider See also: confidant Syn. คนใน, วงใน Ops. คนนอก
คนใน (n.) insider See also: member Syn. บุคคลภายใน, คนภายใน Ops. คนนอก
บุคคลภายใน (n.) insider See also: member Syn. คนภายใน Ops. คนนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Through the voices of CEOs whistle blowers brokers gurus and spies insiders and outsiders we present the corporation as a paradox an institution which creates great wealth but causes enormous and often hidden harms.ในสารคดีนี้ เราจะให้ซีอีโอ, นักข่าวที่ขุดคุ้ยความจริง โบรกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญและสายลับ คนในวงการและนอกวงการมาพูดถึงบรรษัทธุรกิจ
But I realize now, outsider or insider, it doesn't really matter.แต่ รู้ไว้ซะว่า พวกนอกคอกหรือพวกผู้ดี มันไม่มีอะไรสำคัญ
It looks like the ultimate insider has become a total outsider.ดูเหมือนว่า เรื่องภายในคง ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วล่ะ
Senator Ron Davis announced his resignation after being accused of insider trading with WilPharma stock a company of which he is a major stockholder.ส.ว. รอน เดวิส ลาออกจากตำแหน่ง หลังจากถูกกล่าวหาเรื่องมีความใกล้ชิดกับข้อมูลของวิลฟาร์ม่า ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Is--is there, like, a insider hand-signal system for the drunken elite?รหัสลับอะไรประมาณนั้นน่ะ
Your smart friend used funds provided by a terrorist cell in Syria and wagered it against government computers, and displayed insider knowledge of biological and chemical weapons.เพื่อนฉลาดของคุณ ถูกจ้างโดยพวกก่อการร้ายในซีเรีย เข้าไปเล่นพนันกับคอมพ์ของรัฐบาล และเผยตัวว่ามีความรู้ เรื่องอาวุธเคมีและชีวะภาพ
An insider has a leg up.ยังไงคนในเรารู้จักดีกว่า
What, another insider? Didn't we just get burned?้อะไรนะ ข้อมูลวงในอีกอัน เราจะไม่ถูกหลอกอีกทีใช้มั้ย?
I refused to testify in that insider-trading thing.ผมปฎิเสธการเป็นพยานในเรื่อง ทุจริตการค้าภายใน
Bank fraud, insider trading.ฉ้อโกงธนาคาร, ติดต่อซื้อขายกับคนใน
If Schumer met this insider in Berlin odds are this guy's a foreign national.ถ้าชูเมอร์เจอคนให้ข้อมูลที่เบอร์ลิน หมอนี่จะต้องสำคัญมาก ต้องให้รัฐบาลเข้ามาจัดการ
Jarvis is an insider, but he's not a leader and not someone with the resources to do something like this on his own.เขาเป็นคนใน แต่เขาไม่ใช่คนนำ และไม่ใช่คนที่มี ทรัพยากรพอที่ จะทำเรื่องนี้คนเดียวได้

*insider* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内幕交易[nèi mù jiāo yì, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 内幕交易 / 內幕交易] insider trading; insider dealing
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)

*insider* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサイダー[, insaida-] (n) insider; (P)
インサイダー取引[インサイダーとりひき, insaida-torihiki] (n) insider trading
内角球[ないかっきゅう, naikakkyuu] (n) insider; inside ball
内輪同志[うちわどうし, uchiwadoushi] (n) members of the family; insiders
早耳[はやみみ, hayamimi] (n,adj-no) insider; keen of hearing
消息通[しょうそくつう, shousokutsuu] (n) well-informed person; insider
獅子身中[しししんちゅう, shishishinchuu] (n) treacherous friend; snake in one's bosom; treacherous insider

*insider* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลภายใน[n. exp.] (bukkhon phā) EN: insider FR:
อินไซเดอร์[n.] (insaidoē) EN: insider FR:
การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน[n. exp.] (kān seūkhāi) EN: insider trading ; insider dealing FR:
เข้านอกออกใน[v. exp.] (khao nøk øk) EN: be an insider ; be on the inside ; be on intimate terms with someone ; be trusted FR:
คนใน[n.] (khon nai) EN: insider FR: initié [m] ; membre effectif [m]
วงใน[n.] (wong-nai) EN: insiders ; those in the knwow FR:

*insider* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Insiderhandel {m}; Insidergeschäfte
Seilschaft {f}insider relationship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *insider*
Back to top