ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inconstant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inconstant, -inconstant-

*inconstant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inconstant (adj.) ซึ่งผันแปร See also: ซึ่งไม่คงที่, ซึ่งไม่แน่นอน Syn. chanageable, unstable Ops. constant, stable
English-Thai: Nontri Dictionary
inconstant(adj) ไม่แน่นอน,ไม่คงที่,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

*inconstant* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄幸[bó xìng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, 薄幸] fickle; inconstant person
薄情[bó qíng, ㄅㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, 薄情] inconstant in love; fickle
翻云覆雨[fān yún fù yǔ, ㄈㄢ ㄩㄣˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ, 翻云覆雨 / 翻雲覆雨] to produce clouds and rain with a turn of the hand (成语 saw); fig. to shift one's ground; tricksy and inconstant

*inconstant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person
変わり易い;変わりやすい[かわりやすい, kawariyasui] (adj-i) changeable; unsettled; inconstant
無節操[むせっそう, musessou] (adj-na,n) inconstant; unchastity; unprincipled
移り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na,n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness

*inconstant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลายใจ[adj.] (lāijai) EN: inconstant ; promiscuous FR: infidèle
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
สับปลับ[adj.] (sapplap) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle FR: inconstant ; volage

*inconstant* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbeständig {adj} | unbeständiger | am unbeständigsteninconstant | more inconstant | most inconstant
wankelmütig {adj} | wankelmütiger | am wankelmütigstenfickle; inconstant | more fickle | most fickle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inconstant*
Back to top