ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inconstant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inconstant, *inconstant*,

-inconstant- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄幸[bó xìng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, 薄幸] fickle; inconstant person
薄情[bó qíng, ㄅㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, 薄情] inconstant in love; fickle

-inconstant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person
変わり易い;変わりやすい[かわりやすい, kawariyasui] (adj-i) changeable; unsettled; inconstant

-inconstant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลายใจ[adj.] (lāijai) EN: inconstant ; promiscuous FR: infidèle
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
สับปลับ[adj.] (sapplap) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle FR: inconstant ; volage

-inconstant- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbeständig {adj} | unbeständiger | am unbeständigsteninconstant | more inconstant | most inconstant
wankelmütig {adj} | wankelmütiger | am wankelmütigstenfickle; inconstant | more fickle | most fickle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inconstant-
Back to top