ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inconsistent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inconsistent, -inconsistent-

*inconsistent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inconsistent (adj.) ซึ่งขัดแย้งกัน See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, ซึ่งขัดกัน Syn. contradictory Ops. consistent
inconsistently (adv.) อย่างไม่ลงรอยกัน See also: อย่างไม่ประสานกัน Syn. incompatibly, dissonantly,
English-Thai: HOPE Dictionary
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent
English-Thai: Nontri Dictionary
inconsistent(adj) ไม่คงเส้นคงวา,ขัดกัน,ไม่แน่นอน,ไม่ลงรอยกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inconsistentแย้งกัน, ขัดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inconsistentไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลุ่มๆ ดอนๆ (adv.) inconsistently See also: unsteadily
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา
It's inconsistent. What are you talking about?แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะได้รับการยอมรับจากฉัน...
On further analysis of Strahm's fingerprints, it was found that the uric acid levels were inconsistent for an individual with an active epidural metabolism.มีการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับลายนิ้วมือ ของสตรัม และเราพบว่า กรดยูริกที่เหลืออยู่ มันไม่ตรงกัน พูดง่ายๆ ?
The idea that he's avenging his own physical suffering speaks to a victim mentality that's inconsistent with the profile.ความคิดที่ว่าเขาแก้แค้นให้กับความทุกข์ทรมานทางกายของเขา มันเกี่ยวกับจิตใจเหยื่อโดยตรง มันไม่ตรงกับลักษณะที่เราวิเคราะห์ไว้
The autopsy was inconsistent, and Hendrix's manager confessed to shoving pills and red wine down his throat, hoping to cash in on an insurance policy.ผลชันสูตรออกมาขัดแย้ง และผู้จัดการของเฮนดริกรับสารภาพ ว่ายัดยาและไวน์แดงใส่คอเขา เพื่อหวังเงินประกัน
You got some inconsistent mythology.คุณนี่จินตนาการไม่อยู่กับร่องกับรอยจังนะ
An invasion is inconsistent with our philosophy.การบุกรุกไม่สอดคล้องกับหลักการของเรา
"it would be inconsistent with the public interest to produce.""การผลิตต่อไปจะเป็นการขัดแย้ง กับประโยชน์สาธารณะ"
Conversations that would be inconsistent with the public interest to produce.""... บทสนทนาที่เป็นการขัดแย้ง กับประโยชน์สาธารณะที่จะผลิต"
Dehydration inconsistent with exercise.การเสียน้ำมาก ไม่สอดคล้อง กับการออกกำลังกาย
The GSR gaps in the victim's hand, combined with the inconsistent blood spatter, leads me to believe that the killer placed the gun in the victim's hand and then pulled the trigger.ช่องว่างใน GSR มือของเหยื่อ รวมกับการที่ไม่สอดคล้อง รอยเลือด ทำให้ผมเชื่อว่า
The language used is inconsistent with that of a 15-year-old held in captivity for 7 years.ผมเชื่ออย่างนั้นนะ ภาษาที่ใช้ดูไม่เข้ากับ เด็กวัย 15 ปี ที่ถูกขังมา 7 ปี

*inconsistent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不一致字[bù yī zhì zì, ㄅㄨˋ ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, 不一致字] inconsistent phonogram(s)
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不符] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ, 满拧 / 滿擰] totally inconsistent; completely at odds
出入[chū rù, ㄔㄨ ㄖㄨˋ, 出入] to go out and come in; entrance and exit; expenditure and income; discrepancy; inconsistent
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent

*inconsistent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不合理[ふごうり, fugouri] (adj-na,n) unreasonable; irrational; absurd; inconsistent; (P)
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na,n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P)
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical
筋の通らない[すじのとおらない, sujinotooranai] (exp,adj-i) (See 筋の通った) illogical; inconsistent
辻褄の合わない[つじつまのあわない, tsujitsumanoawanai] (exp,adj-i) incoherent; inconsistent
Japanese-English: COMDICT Dictionary
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] inconsistent data
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent

*inconsistent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดแย้งในตัวเอง[v. exp.] (khatyaēng n) EN: be inconsistent ; be self-contradictory ; be paradoxical FR:
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed FR:
ลุ่ม ๆ = ลุ่มๆ[adv.] (lum-lum) EN: inconsistently FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adj.] (lum-lum døn) EN: undulating ; inconsistent ; uneven ; uncertain FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adv.] (lum-lum døn) EN: inconsistently ; unsteadily : insufficiently FR:
ไม่สอดคล้อง[X] (mai søtkhlø) EN: inconsistent ; not in line with FR:
ไม่อยู่กับร่องกับรอย[adj.] (mai yū kap ) EN: changeable ; erratic ; inconsistent FR:
แยกกับ[v. exp.] (yaēk kap) EN: be inconsistent with FR:

*inconsistent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
inkonsequent {adj} | inkonsequenter | am inkonsequentesteninconsistent | more inconsistent | most inconsistent
unstimmig {adj} (Fakten)inconsistent (with the facts)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inconsistent*
Back to top