ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inconsistent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inconsistent, *inconsistent*,

-inconsistent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา
On further analysis of Strahm's fingerprints, it was found that the uric acid levels were inconsistent for an individual with an active epidural metabolism.มีการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับลายนิ้วมือ ของสตรัม และเราพบว่า กรดยูริกที่เหลืออยู่ มันไม่ตรงกัน พูดง่ายๆ ?
The idea that he's avenging his own physical suffering speaks to a victim mentality that's inconsistent with the profile.ความคิดที่ว่าเขาแก้แค้นให้กับความทุกข์ทรมานทางกายของเขา มันเกี่ยวกับจิตใจเหยื่อโดยตรง มันไม่ตรงกับลักษณะที่เราวิเคราะห์ไว้
You got some inconsistent mythology.คุณนี่จินตนาการไม่อยู่กับร่องกับรอยจังนะ
An invasion is inconsistent with our philosophy.การบุกรุกไม่สอดคล้องกับหลักการของเรา
"it would be inconsistent with the public interest to produce.""การผลิตต่อไปจะเป็นการขัดแย้ง กับประโยชน์สาธารณะ"
Conversations that would be inconsistent with the public interest to produce.""... บทสนทนาที่เป็นการขัดแย้ง กับประโยชน์สาธารณะที่จะผลิต"
Dehydration inconsistent with exercise.การเสียน้ำมาก ไม่สอดคล้อง กับการออกกำลังกาย
The GSR gaps in the victim's hand, combined with the inconsistent blood spatter, leads me to believe that the killer placed the gun in the victim's hand and then pulled the trigger.ช่องว่างใน GSR มือของเหยื่อ รวมกับการที่ไม่สอดคล้อง รอยเลือด ทำให้ผมเชื่อว่า
The language used is inconsistent with that of a 15-year-old held in captivity for 7 years.ผมเชื่ออย่างนั้นนะ ภาษาที่ใช้ดูไม่เข้ากับ เด็กวัย 15 ปี ที่ถูกขังมา 7 ปี
"who want to make inconsistent kinds of worlds,ที่ต้องการทำให้โลกต่างอุดมการณ์
There's something inconsistent about the staging.มีบางอย่างขัดแย้งกันในการจัดฉาก

-inconsistent- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不一致字[bù yī zhì zì, ㄅㄨˋ ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, 不一致字] inconsistent phonogram(s)

-inconsistent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
筋の通らない[すじのとおらない, sujinotooranai] (exp,adj-i) (See 筋の通った) illogical; inconsistent
辻褄の合わない[つじつまのあわない, tsujitsumanoawanai] (exp,adj-i) incoherent; inconsistent
Japanese-English: COMDICT Dictionary
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] inconsistent data
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent

-inconsistent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดแย้งในตัวเอง[v. exp.] (khatyaēng n) EN: be inconsistent ; be self-contradictory ; be paradoxical FR:
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adj.] (lum-lum døn) EN: undulating ; inconsistent ; uneven ; uncertain FR:
ไม่สอดคล้อง[X] (mai søtkhlø) EN: inconsistent ; not in line with FR:
ไม่อยู่กับร่องกับรอย[adj.] (mai yū kap ) EN: changeable ; erratic ; inconsistent FR:
แยกกับ[v. exp.] (yaēk kap) EN: be inconsistent with FR:

-inconsistent- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
inkonsequent {adj} | inkonsequenter | am inkonsequentesteninconsistent | more inconsistent | most inconsistent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inconsistent-
Back to top