ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inclusive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inclusive, -inclusive-

*inclusive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inclusive (adj.) รวมด้วย See also: ครอบคลุม, กินวงกว้าง, รวมทุกอย่าง, ทั้งหมด Syn. whole Ops. exclusive
inclusively (adv.) อย่างย่อๆ See also: อย่างสรุป Syn. concisely
English-Thai: HOPE Dictionary
inclusive(อินคลู' ซิฟว) adj. รวมด้วย, ครอบคลุม, กินวงกว้าง, รวมทุกอย่าง, ครอบ, ทั้งหมด., See also: inclusive of รวมทั้ง. inclusively adv. inclusiveness n., Syn. comprehensive
inclusive or(อินคลูซีฟ ออร์) และ/หรือเป็นตัวดำเนินการ (operator) ตัวหนึ่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ใช้มากในคำสั่งที่เกี่ยวกับการเขียนภาพ ผลลัพธ์ของ inclusive OR จะเห็นได้จากตารางที่แสดง 1 คือจริง (true) และ 0 คือ เท็จ หรือ (false) ถ้าไม่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักคำสั่งนี้ก็ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
inclusive(adj) รวมอยู่ด้วย,รวมทั้ง,ประกอบด้วย,ครอบคลุมถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
either-or; inclusive-orและ/หรือ [มีความหมายเหมือนกับ join ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inclusive-orและ/หรือ [มีความหมายเหมือนกับ join ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inclusive editionฉบับรวมนิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just me, the lads, and a shit load of all-inclusive mild.ลุงนี่แสบตั้งแต่21 จนป่านนี้เลยนะ แน่นอน ฉันน่ะเก๋า
Isn't it great that the prom is so inclusive this year?มันคงเยี่ยมใช่ไหมที่พรอม เป็นการรวมทุกอย่างของปีนี้?
Yes, thank you, Annie, for trying to be inclusive, but, um, regardless of any biological happenstance, this baby will be raised by Andre and I.ขอบคุณนะ แอนนี่ ที่พยายามคิดถึงทุกฝ่าย แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุบังเอิญทางชีววิทยาใดๆ อังเดรกับฉันก็จะเป็นคนเลี้ยงเด็กเอง
It's an all-inclusive list in no particular order.มันเป็นโผแบบรวม ไม่เรียงลำดับ
I know Greendale is an all-inclusive school.กรีนเดลเป็นวิทยาลัยที่รวบยอดอยู่แล้ว
It's quite inclusive-- all the blue pages, the short sales, the fake company, and all that confidential medical information that you shared with Wesley.มันค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่าง หน้ารายงาน การขายหุ้น บริษัทปลอม
Is it one of those all inclusive resorts where you can drink all the free booze you want?ใช่รีสอร์ตส่วนตัวของคุุณที่คุณจะดื่มเครื่องดื่มฟรีเท่าไรก็ได้ใช่ไหม?
Oh, Christ. "How To Be Inclusive".Holy Mother of divine shite, who makes up this shit?
More inclusive.มันคืองานฉลองวันหยุดแบบไม่แบ่งแยกศาสนา

*inclusive* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, 一揽子 / 一攬子] all-inclusive; undiscriminating
包罗万象[bāo luó wàn xiàng, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 包罗万象 / 包羅萬象] all-embracing; all-inclusive
[zá, ㄗㄚˊ, 咱] we (inclusive)
无所不包[wú suǒ bù bāo, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄅㄠ, 无所不包 / 無所不包] not excluding anything; all-inclusive

*inclusive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
総括的[そうかつてき, soukatsuteki] (adj-na) all-inclusive; all-embracing; overall
Japanese-English: COMDICT Dictionary
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add
論理和素子[ろんりわそし, ronriwasoshi] (INCLUSIVE-) OR gate, (INCLUSIVE-)OR element

*inclusive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; all included ; total ; general ; comprehensive FR: total ; tout compris
คิดเบ็ดเสร็จ[X] (khit betset) EN: all-inclusive ; total price FR:
ครอบคลุม[adj.] (khrøpkhlum) EN: all-inclusive ; exhaustive ; comprehensive ; blanket FR: exhaustif
ราคาเหมา[n. exp.] (rākhā mao) EN: all-inclusive price ; flat price ; flat rate FR:
รวมทั้ง[X] (rūamthang) EN: including ; as well as ; inclusive of FR: incluant ; y compris
รวมทั้งค่าโดยสาร[X] (rūamthang k) EN: inclusive of travelling costs FR:
ตลอด[adv.] (taløt) EN: including ; inclusive of FR:

*inclusive* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pauschalprämie {f}all inclusive premium
Pauschalpreis {m}all inclusive price
einschließlich {prp; +Genitiv} | einschließlich der Unkostenincluding; inclusive of | including the expenses
Pauschalpreis {m}inclusive terms
Generalversicherung {f}all-inclusive insurance
einschließlich {adv}inclusively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inclusive*
Back to top