ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inclusive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inclusive, *inclusive*,

-inclusive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't it great that the prom is so inclusive this year?มันคงเยี่ยมใช่ไหมที่พรอม เป็นการรวมทุกอย่างของปีนี้?
Is it one of those all inclusive resorts where you can drink all the free booze you want?ใช่รีสอร์ตส่วนตัวของคุุณที่คุณจะดื่มเครื่องดื่มฟรีเท่าไรก็ได้ใช่ไหม?

-inclusive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator

-inclusive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รวมทั้ง[X] (rūamthang) EN: including ; as well as ; inclusive of FR: incluant ; y compris
รวมทั้งค่าโดยสาร[X] (rūamthang k) EN: inclusive of travelling costs FR:
ตลอด[adv.] (taløt) EN: including ; inclusive of FR:

-inclusive- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pauschalprämie {f}all inclusive premium
Pauschalpreis {m}all inclusive price
einschließlich {prp; +Genitiv} | einschließlich der Unkostenincluding; inclusive of | including the expenses

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inclusive-
Back to top