ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hundred*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hundred, -hundred-

*hundred* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hundred (n.) หนึ่งร้อย See also: 100
hundred (adj.) หนึ่งร้อย See also: 100
hundred thousand (adj.) แสน See also: หนึ่งแสน
hundred thousand (n.) แสน See also: แสน
hundredfold (adv.) เป็นร้อยเท่า See also: เป็นร้อยส่วน
hundredth (adj.) ที่อยู่ในลำดับที่หนึ่งร้อย Syn. 100th
one in a hundred (idm.) คนหรือสิ่งหายาก See also: คนหรือสิ่งไม่ธรรมดา, หนึ่งในร้อย
ten hundred (n.) หนึ่งพัน Syn. thousandfold, myriad
English-Thai: HOPE Dictionary
hundredn. ร้อย,เลขร้อย
hundredfoldadj. เป็น 100เท่า,ซึ่งประกอบ 100 ส่วน. adv. เป็นร้อยเท่า
hundredth(ฮัน'ดริดธฺ) adj. ที่หนึ่งร้อย,เป็นหนึ่งใน100 ส่วนเท่า ๆ กัน. -n. ส่วนที่ร้อย,สมาชิกลำดับที่ร้อย
hundredweightn. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ100ปอนด์ในอเมริกาและเท่ากับ112ปอนด์ในอังกฤษใช้อักษรย่อว่า cwt
English-Thai: Nontri Dictionary
hundred(adj) ร้อย
hundredfold(adj) เป็นร้อยเท่า,มีร้อยส่วน
hundredth(adj) ที่ร้อย
hundredweight(n) น้ำหนัก 100 ปอนด์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hundred per cent treaty basisหลักสัญญาประกันภัยต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อย (n.) hundred
ร้อยเอ็ด (n.) hundred one See also: one hundred and one
แสน (n.) hundred thousand
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd have to be hostess to hundreds of people, all the county.คุณต้องเป็นเจ้าภาพให้คนเป็นร้อยๆ ทั่วทุกสารทิศ
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์
A hundred people crammed into a car.คนนับร้อยแออัดอยู่ในตู้เดียว
They fill hundreds of ledgers, thousands of files.ทำให้มีบันทึกเป็นร้อย เป็นพัน แฟ้ม
There's hundreds of prisoners out there and only a few men to guard them.ข้างนอกนั่นเชลยเป็นร้อย มีคนคุมแค่นิดเดียว
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines,บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู
I spent hundreds of thousands of dollars on her, to make her a big star.ผมใช้เวลาหลายร้อยหลายพันดอลลาร์ในของเธอจะทำให้เธอเป็นดาราใหญ่
Four hundred million and 997,000 plus six, equals 400,997,006!...997,000 บวก 6 เท่ากับ 400,997,006
Five hundred million and 32 plus three. Those things.500,000,032 บวก 3 พวกนั้น...
Five hundred million, 44.ห้าร้อย... ล้านกับ 44...
He selected her as his model after many weeks looking at hundreds of behinds throughout Italyเขาเลือกเพราะ model after ของเขา . จำนวนมากมายสัปดาห์... ...การดูที่ร้อยของ behind throughout ltaly
A woman becomes queen of her magic is a hundred times more powerful...หญิงที่กลายเป็นราชินีจอมเวทมนตร์ จะมีพลังอำนาจมากกว่าร้อยเท่า...

*hundred* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百儿八十[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, 百儿八十 / 百兒八十] about a hundred; a hundred or so
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, 十足] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color)
亿[yì, ㄧˋ, 亿 / 億] a hundred million; calculate
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, 独尊儒术 / 獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, du2 zun1 ru2 shu4, 罢黜百家,独尊儒术 / 罷黜百家,獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
十二分[shí èr fēn, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ, 十二分] exceedingly; hundred percent; everything and more
[bǎi, ㄅㄞˇ, 佰] hundred (banker's anti-fraud numeral)
十万[shí wàn, ㄕˊ ㄨㄢˋ, 十万 / 十萬] hundred thousand
成百上千[chéng bǎi shàng qiān, ㄔㄥˊ ㄅㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧㄢ, 成百上千] hundreds; a large number; lit. by the hundreds and thousands
数以百计[shù yǐ bǎi jì, ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, 数以百计 / 數以百計] hundreds of
[bǎi, ㄅㄞˇ, 百] hundred; 100
百分制[bǎi fēn zhì, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓˋ, 百分制] hundred mark system
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 百团大战 / 百團大戰] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists
百家姓[bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, 百家姓] hundred family surnames (Song dynasty reading primer)
百年[bǎi nián, ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ, 百年] hundred years; century; lifetime
百花奖[bǎi huā jiǎng, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄤˇ, 百花奖 / 百花獎] Hundred flowers film prize, awarded since 1962
知彼知己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, 知彼知己,百战不殆 / 知彼知己,百戰不殆] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War).
百里挑一[bǎi lǐ tiāo yī, ㄅㄞˇ ㄌㄧˇ ㄊㄧㄠ ㄧ, 百里挑一] one in a hundred; cream of the crop
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, 杀一儆百 / 殺一儆百] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought
百闻不如一见[bǎi wén bù rú yī jiàn, ㄅㄞˇ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄧ ㄐㄧㄢˋ, 百闻不如一见 / 百聞不如一見] seeing once is better than hearing a hundred times (成语 saw); seeing for oneself is better than hearing from many others; seeing is believing
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely
百听不厌[bǎi tīng bù yàn, ㄅㄞˇ ㄊㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ, 百听不厌 / 百聽不厭] worth hearing a hundred times

*hundred* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P)
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P)
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
一分[いっぷん, ippun] (n) one tenth; one hundredth; one percent; one tenth of a sun; one quarter ryou (an old coin); (P)
一束[いっそく;ひとたば, issoku ; hitotaba] (n,adj-no) a bundle; a hundred
三百[さんびゃく, sanbyaku] (n) (1) 300; three hundred; (2) (See 文・もん・1) 300 mon; trifling amount; two-bit item; (3) (abbr) (See 三百代言) shyster; (P)
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P)
千億[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...)
小倉百人一首[おぐらひゃくにんいっしゅ, ogurahyakunin'isshu] (n) Ogura Anthology of One Hundred Tanka by One Hundred Poets
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband
百八[ひゃくはち, hyakuhachi] (n) (1) 108; one hundred and eight; (2) {Buddh} (See 煩悩・2) the number of kleshas, worldly thoughts and passions; (3) (See 七十二候,節気) the sum of 12 months, 24 seasons of the solar year, and 72 'climates' of one year
百年目[ひゃくねんめ, hyakunenme] (n) the hundredth year; doomed
百日[ひゃくにち, hyakunichi] (n) hundred days; lengthy time
百日天下[ひゃくにちてんか, hyakunichitenka] (n) The Hundred Days (of Napoleon I); very short-lived regime
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
諸子[もろこ;モロコ, moroko ; moroko] (n) (1) gentlemen; you; (all of) you or them; (2) (See 諸子百家) Hundred Schools of Thought
諸子百家[しょしひゃっか, shoshihyakka] (n) Hundred Schools of Thought; general term for the large number of scholars and controversialists, and their respective schools, that flourished during China's Spring and Autumn period and Warring States period

*hundred* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบงก์ร้อย = แบงก์ 100[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill FR: billet de 100 bahts [m] ; billet de cent bahts [m] ; billet de 100 [m]
ไข่เยี่ยวม้า[n.] (khaiyīomā) EN: thousand-year-old egg ; hundred-year egg ; century egg ; thousand-year egg ; millennium egg ; preserved egg ; fermented duck's egg ; fermented hen's egg FR: œuf de cent ans [m]
หนึ่งร้อย[num.] (neung røi) EN: one hundred ; 100 FR: cent [m] ; 100
หนึ่งแสน[num.] (neung saēn) EN: hundred thousand ; one hundred thousand ; 100,000 FR: cent milles [mpl] ; 100.000
หน่วยร้อย[n.] (nūay-røi) EN: hundreds FR: centaine [f]
หน่วยแสน[n. exp.] (nūay-saēn) EN: hundred thousands FR: centaine de millier [f]
ร้อย[n.] (røi) EN: hundred ; 100 FR: cent ; 100
ร้อยเอ็ด[num.] (røi-et) EN: hundred one ; one hundred and one FR: cent un
ร้อยเท่า[X] (røi thao) EN: hundredfold FR: centuple
ศดก[n.] (sadok) EN: one hundred FR:
สดก[n.] (sadok) EN: one hundred FR:
แสน[n. - num.] (saēn) EN: hundred thousand ; one hundred thousand ; 100,000 FR: cent milles ; 100.000
แสนหนึ่ง[num.] (saēn neung) EN: hundred thousand ; one hundred thousand ; 100,000 FR: cent milles ; 100.000
ศตะ[n.] (sata) EN: one hundred FR: cent
ศต-[pref.] (sata- = sat) EN: one hundred FR: cent
ศดก[n.] (sataka) EN: one hundred FR:
ศตกะ[n.] (sataka) EN: one hundred FR:
สตกะ[n.] (sataka) EN: one hundred FR:
ศตมวาร[n.] (satamawān) EN: the hundredth-day rite performed one hundred days after death but before cremation FR:
ส่วนในร้อยส่วน[n. exp.] (suan nai rø) EN: parts per hundred (pph) FR:
๑๐๐ (ร้อย)[num.] (neung røi ;) EN: 100 (one hundred) FR: 100 (cent)
๑๐๑ (ร้อยเอ็ด)[num.] (røi et ; ne) EN: 101 (one hundred and one) FR: 101 (cent-un ; cent-et-un)
๑๙๙ (ร้อยเก้าสิบเก้า)[num.] (røi kāosip-) EN: 199 (one hundred and ninety-nine) FR: 199 (cent quatre-vingt dix-neuf)
๒๐๐ (สองร้อย)[num.] (søng røi) EN: 200 (two hundred) FR: 200 (deux cents)
๓๐๐ (สามร้อย)[num.] (sām røi) EN: 300 (three hundred) FR: 300 (trois cents)
๔๐๐ (สี่ร้อย)[num.] (sī røi) EN: 400 (four hundred) FR: 400 (quatre cents)
๕๐๐ (ห้าร้อย)[num.] (hā røi) EN: 500 (five hundred) FR: 500 (cinq cents)
๖๐๐ (หกร้อย)[num.] (hok røi) EN: 600 (six hundred) FR: 600 (six cents)
๗๐๐ (เจ็ดร้อย)[num.] (jet røi) EN: 700 (seven hundred) FR: 700 (sept cents)
๘๐๐ (แปดร้อย)[num.] (paēt røi) EN: 800 (eight hundred) FR: 800 (huit cents)
๙๐๐ (เก้าร้อย)[num.] (kāo røi) EN: 900 (nine hundred) FR: 900 (neuf cents)
๑๐๐๐๐๐ (หนึ่งแสน)[num.] (neung saēn ) EN: 100,000 (one hundred thousand) FR: 100.000 (cent milles)
๒๐๐๐๐๐ (สองแสน)[num.] (søng saēn) EN: 200,000 (two hundred thousand) FR: 200.000 (deux cent milles)
๓๐๐๐๐๐ (สามแสน)[num.] (sām saēn) EN: 300,000 (three hundred thousand) FR: 300.000 (trois cent milles)
๔๐๐๐๐๐ (สี่แสน)[num.] (sī saēn) EN: 400,000 (four hundred thousand) FR: 400.000 (quatre cent milles)
๕๐๐๐๐๐ (ห้าแสน)[num.] (hā saēn) EN: 500,000 (five hundred thousand) FR: 500.000 (cinq cent milles)
๖๐๐๐๐๐ (หกแสน)[num.] (hok saēn) EN: 600,000 (six hundred thousand) FR: 600.000 (six cent milles)
๗๐๐๐๐๐ (เจ็ดแสน)[num.] (jet saēn) EN: 700,000 (seven hundred thousand) FR: 700.000 (sept cent milles)
๘๐๐๐๐๐ (แปดแสน)[num.] (paēt saēn) EN: 800,000 (eight hundred thousand) FR: 800.000 (huit cent milles)
๙๐๐๐๐๐ (เก้าแสน)[num.] (kāo saēn) EN: 900,000 (nine hundred thousand) FR: 900.000 (neuf cent milles)

*hundred* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hundert {num} | hunderte | einhunderthundred | hundreds | one hundred
Hundertste {m,f}; Hundertster | zum hundertsten Malhundredth | for the hundrdth time
Zentner {m} | britischer Zentner (ca. 50,8 kg) | amerikanischer Zentner (ca. 45,36 kg)metric hundredweight | (long) hundredweight [Br.] | (short) hundredweight [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hundred*
Back to top